இயேசுவை நோக்கிப் பார்த்து,கனத்தினாலும் மகிமையினாலும் முடிசூட்டப்படுங்கள் ! - பரலோகத்தில் உள்ள மற்ற படைப்புகளுடன் ஒப்பிடும் போது, ​​மனிதன் தோற்றத்திலும், வலிமையிலும் மிகவும் அற்பமானவன்.
இயேசுவை நோக்கிப் பார்த்து,கனத்தினாலும் மகிமையினாலும் முடிசூட்டப்படுங்கள் ! - 06-06-23 இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை ! இயேசுவை நோக்கிப் பார்த்து,கனத்தினாலும் மகிமையினாலும் முடிசூட்டப்படுங்கள் ! .என்றாலும், தேவனுடைய கிருபையினால் ஒவ்வொருவருக்காகவும், மரணத்தை ருசிபார்க்கும்படிக்கு தேவதூதரிலும் சற்றுச் சிறியவராக்கப்பட்டிருந்த ...
இயேசுவை நோக்கிப் பார்த்து,கனத்தினாலும் மகிமையினாலும் முடிசூட்டப்படுங்கள்! - கடவுளின் மகிமையானது, கடவுளின் மேன்மை மற்றும் அவரது பிரகாசத்தைப் பற்றி பேசுகிறது. அதுதான் வீழ்ச்சிக்கு முன் மனிதனுக்கு இருந்தது.
பிதாவிற்கு பிரியமான இயேசுவை நோக்கிப் பாருங்கள், அவருடைய நிபந்தனையற்ற அன்பை அனுபவியுங்கள் ! - பிதாவிற்கு பிரியமான இயேசுவை நோக்கிப் பாருங்கள், அவருடைய நிபந்தனையற்ற அன்பை அனுபவியுங்கள் !
இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள்,பெந்தெகொஸ்தே அனுபவத்தை இப்பொழுது அனுபவியுங்கள் ! - 30-05-23 இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை ! இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள்,பெந்தெகொஸ்தே அனுபவத்தை இப்பொழுது அனுபவியுங்கள் ! 14. அப்பொழுது பேதுரு பதினொருவரோடுங்கூட நின்று, அவர்களை நோக்கி, ...
இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள், அவருடைய பரிசுத்த ஆவியின் முழுமையை அனுபவியுங்கள் ! - என் அன்பானவர்களே , அந்த இரண்டும் ஒன்றல்ல. இயேசு நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார்
இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள், வாழ்வு தரும் வார்த்தையை அனுபவியுங்கள் ! - இயேசுவை வெளிப்படுத்தும் வேதாகமத்தின் (பைபிள்) மூலம் நாம் ஐக்கியம் கொள்வோம் .
இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள்,நித்தியத்தை இப்போது அனுபவியுங்கள் ! - தேவன் நமக்கு நித்தியஜீவனைத் தந்திருக்கிறார், அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறதென்பதே அந்தச் சாட்சியாம்
இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள்,அவரை நெருக்கமாக அனுபவியுங்கள் ! - என் அன்பானவர்களே இயேசுவுடன் பேசத் தொடங்குங்கள், நீங்கள் மெதுவாக ஆனால் நிச்சயமாக அவருடன் ஒரு ஆழமான நெருக்கத்தை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள்.
இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள்,அவருடைய நித்திய வாழ்க்கையை அனுபவியுங்கள் ! - ஆதாம் கடவுளிடமிருந்து பெற்றது ‘ஜீவ சுவாசம்’ அன்றி ‘நித்திய ஜீவன்’ அல்ல. அவர் நித்திய ஜீவனைப் பெற்றிருந்தால்,