மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,பரிசுத்த ஆவியானவரை வாழ்வில் பெறுங்கள்! - 23-05-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,பரிசுத்த ஆவியானவரை வாழ்வில் பெறுங்கள்! 16. நான் பிதாவை வேண்டிக்கொள்ளுவேன், அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களுடனேகூட இருக்கும்படிக்குச் சத்திய ...
மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுபவியுங்கள்! - 22-05-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுபவியுங்கள்! 16. நான் பிதாவை வேண்டிக்கொள்ளுவேன், அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களுடனேகூட இருக்கும்படிக்குச் சத்திய ...
மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,உங்களுக்காக பரிந்து பேசும் வழக்கறிஞராக பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவுவதை அனுபவியுங்கள்! - 21-05-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,உங்களுக்காக பரிந்து பேசும் வழக்கறிஞராக பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவுவதை அனுபவியுங்கள்! 7. நான் உங்களுக்கு உண்மையைச் சொல்லுகிறேன்; ...
மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,மறைந்திருக்கும் பொக்கிஷங்களை அவருடைய பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்! - 20-05-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,மறைந்திருக்கும் பொக்கிஷங்களை அவருடைய பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்! 9. எழுதியிருக்கிறபடி: தேவன் தம்மில் அன்புகூருகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம்பண்ணினவைகளைக் ...
மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,மறைந்திருக்கும் பொக்கிஷங்கள் திறப்பதை அனுபவியுங்கள்! - 17-05-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,மறைந்திருக்கும் பொக்கிஷங்கள் திறப்பதை அனுபவியுங்கள்! 2. நான் உனக்கு முன்னே போய், கோணலானவைகளைச் செவ்வையாக்குவேன். 3. உன்னைப் ...
மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,தகுதியற்ற மற்றும் சம்பாதிக்கமுடியாத கிருபையைப் பெறுங்கள்! - 16-05-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,தகுதியற்ற மற்றும் சம்பாதிக்கமுடியாத கிருபையைப் பெறுங்கள்! 3. உன் வெளிச்சத்தினிடத்துக்கு ஜாதிகளும், உதிக்கிற உன் ஒளியினிடத்துக்கு ராஜாக்களும் ...
மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,எழும்பிப் பிரகாசியுங்கள்! - 15-05-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,எழும்பிப் பிரகாசியுங்கள்! 1. எழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. 2. இதோ, ...
g1235 மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,உங்களை பிரகாசிக்கச் செய்யும் வெளிப்பாட்டின் வார்த்தையை (RHEMA )பெறுங்கள்! - 14-05-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,உங்களை பிரகாசிக்கச் செய்யும் வெளிப்பாட்டின் வார்த்தையை (RHEMA )பெறுங்கள்! 1. எழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய ...
gg மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,எழும்பிப் பிரகாசியுங்கள்! - 13-05-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,எழும்பிப் பிரகாசியுங்கள்! 1. எழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. 2. இதோ, ...
மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,நீதிமானாக்கப்படுவதின் ஆசீர்வாதங்களை அனுபவியுங்கள்! - 10-05-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,நீதிமானாக்கப்படுவதின் ஆசீர்வாதங்களை அனுபவியுங்கள்! 14. நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தைக் குலைத்து, அதை ...