இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,பிதாவைப் பற்றிய ஞானத்தையும் நமது ஆஸ்தியையும் பெற்றுத்தருகிறது! - 30-11-23 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,பிதாவைப் பற்றிய ஞானத்தையும் நமது ஆஸ்தியையும் பெற்றுத்தருகிறது! அதற்கு இயேசு: நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்; என்னாலேயல்லாமல் ஒருவனும் ...
இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,பிதாவின் ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதத்தையும் உங்களை நோக்கி ஈர்க்கிறது! - 29-11-23 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,பிதாவின் ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதத்தையும் உங்களை நோக்கி ஈர்க்கிறது! அதற்கு இயேசு: நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்; என்னாலேயல்லாமல் ஒருவனும் ...
இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,அவருடைய ஆஸ்தியை பெறுவதற்கு உத்திரவாதம் அளிக்கிறது! - 28-11-23 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,அவருடைய ஆஸ்தியை பெறுவதற்கு உத்திரவாதம் அளிக்கிறது! 16. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோமென்று ஆவியானவர்தாமே நம்முடைய ஆவியுடனேகூடச் சாட்சிகொடுக்கிறார். 17. ...
இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,அவருடைய ஆஸ்தியை நீங்கள் பெறச் செய்கிறது! - 27-11-23 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,அவருடைய ஆஸ்தியை நீங்கள் பெறச் செய்கிறது! 15. அந்தப்படி, திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியைப் பெறாமல், அப்பா ...
im இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,உங்களை இயற்கையிலிருந்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதாக மாற்றுகிறது! - 24-11-23 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,உங்களை இயற்கையிலிருந்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதாக மாற்றுகிறது! 48.அப்பொழுது காற்று அவர்களுக்கு எதிராயிருந்தபடியினால்,அவர்கள் தண்டு வலிக்கிறதில் வருத்தப்படுகிறதை அவர் கண்டு, ...
இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் கடவுளின் தருணத்தை பெற்றுத்தருகிறது! - 23-11-23 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் கடவுளின் தருணத்தை பெற்றுத்தருகிறது! 48. அப்பொழுது காற்று அவர்களுக்கு எதிராயிருந்தபடியினால், அவர்கள் தண்டு வலிக்கிறதில் ...
இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,உங்கள் வாழ்வின் போராட்டங்களை ஓயச்செய்கிறது! - 22-11-23 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,உங்கள் வாழ்வின் போராட்டங்களை ஓயச்செய்கிறது! 45. அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிடுகையில், தம்முடைய சீஷர்கள் படவில் ஏறி, அக்கரையில் பெத்சாயிதாவுக்கு ...
இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,உங்களை அக்கரைக்கு வழிநடத்துகிறது! - 21-11-23 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,உங்களை அக்கரைக்கு வழிநடத்துகிறது! “உடனே இயேசு தம்முடைய சீஷர்களைப் படகில் ஏறி, தமக்கு முன்பாக அக்கரைக்குப் போகச் செய்தார்; ...
இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,பிதாவால் வடிவமைக்கப்பட்ட எதிர்காலத்திற்க்கு உங்களை வழிநடத்துகிறது! - 20-11-23 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,பிதாவால் வடிவமைக்கப்பட்ட எதிர்காலத்திற்க்கு உங்களை வழிநடத்துகிறது! 45. அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிடுகையில், தம்முடைய சீஷர்கள் படவில் ஏறி, அக்கரையில் ...
இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,பிதாவிடம் நம்மை திரும்ப மீட்கச்செய்கிறது! - 17-11-23 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! இயேசுவை நோக்கிப் பார்ப்பது,பிதாவிடம் நம்மை திரும்ப மீட்கச்செய்கிறது! 22. அப்பொழுது தகப்பன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி: நீங்கள் உயர்ந்த வஸ்திரத்தைக் கொண்டுவந்து, ...