वैभवाचा राजा येशूला भेटा आणि पृथ्वीवर पवित्र आत्म्याचे राज्य अनुभवा!

g17_11

9 जुलै 2024
आज तुमच्यासाठी कृपा!
वैभवाचा राजा येशूला भेटा आणि पृथ्वीवर पवित्र आत्म्याचे राज्य अनुभवा!

“कारण जर एका माणसाच्या गुन्ह्यामुळे एकाच्या द्वारे मरणाने राज्य केले, तर ज्यांना विपुल कृपा आणि नीतिमत्वाची देणगी मिळते ते एकाच्या, येशू ख्रिस्ताद्वारे जीवनात राज्य करतील.)” रोमन्स 5: 17 NKJV

वरील श्लोकाचा आपल्यावर पूर्ण प्रभाव पडावा यासाठी इंग्रजी शब्द “Gift” समजून घेण्यासाठी आपल्याला स्पष्टता आवश्यक आहे.

1. मूळत: ग्रीकमध्ये लिहिलेल्या नवीन करारात इंग्रजी शब्द “भेटवस्तू” साठी दोन भिन्न शब्द वापरले आहेत- अ) करिश्मा आणि ब) डोरिया. करिश्मा म्हणजे संपत्ती किंवा सशक्तीकरण, तर डोरिया म्हणजे निसर्गाची व्यक्ती. वरील श्लोकात, “भेट” हा शब्द “डोरिया” म्हणजे व्यक्ती आहे.

2. “भेटवस्तू” या शब्दाच्या आपल्या सामान्य वापरामध्ये, आपण जवळजवळ नेहमीच “भेटवस्तू” हा एक गोष्ट मानतो आणि क्वचितच एखाद्या व्यक्तीसाठी वापरतो.

आता, प्रत्येक वेळी नवीन करारात “डोरिया” म्हणून “भेटवस्तू” हा शब्द वापरला जातो, तो नेहमी पवित्र आत्म्याच्या व्यक्तीला सूचित करतो (जॉन 4:10; प्रेषितांची कृत्ये 2:38; कृत्ये 8:18-20; रोमन्स ५:१५-१९; इफिसकर ३:७, ४:७) हाल्लेलुया हाच एक साक्षात्कार आहे!!
आता, रोमन्स 5:17 (आजचा शब्द), या समजुतीने “… ज्यांना विपुल कृपा आणि धार्मिकतेच्या पवित्र आत्म्याच्या व्यक्तीची प्राप्ती होते ते येशू ख्रिस्ताद्वारे जीवनात राज्य करतील”. हे अद्वितीय आहे!

या ज्ञानाने, जेव्हा आपण म्हणतो, “मी ख्रिस्त येशूमध्ये देवाचा धार्मिकता आहे”, तेव्हा आपण असे सूचित करतो की “मी ख्रिस्त येशूमध्ये देवाच्या धार्मिकतेच्या पवित्र आत्म्याचा मूर्त स्वरूप आहे*”. हे खरोखरच मनाला आनंद देणारे आणि खूप छान आहे तरीही हेच सत्य आहे!!! (कृपया विराम द्या आणि सत्याला तुमच्या श्रवणात खोलवर उतरू द्या)

प्रभू येशूच्या माझ्या प्रिय, जेव्हा तुम्हाला हे समजेल आणि तुम्ही ख्रिस्त येशूमध्ये देवाचे नीतिमत्व आहात हे कबूल कराल तेव्हा तुम्हाला या पृथ्वीवर येशूच्या नावाने आणि तुमच्याद्वारे कार्य करत असलेल्या पवित्र आत्म्याचे राज्य गौरव अनुभवाल ! आमेन 🙏

येशू आमच्या धार्मिकतेची स्तुती करा !!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1  ×    =  7