ઈસુનો મહિમાના રાજાનો સામનો કરો અને પૃથ્વી પર પવિત્ર આત્માના શાસનનો અનુભવ કરો!

9મી જુલાઈ 2024
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુનો મહિમાના રાજાનો સામનો કરો અને પૃથ્વી પર પવિત્ર આત્માના શાસનનો અનુભવ કરો!

“કારણ કે જો એક માણસના ગુનાથી મૃત્યુ એક દ્વારા શાસન કરે છે, તો જેઓ પુષ્કળ કૃપા અને ન્યાયીપણાની ભેટ મેળવે છે તેઓ એક, ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા જીવનમાં શાસન કરશે.)” રોમનો 5: 17 એનકેજેવી

ઉપરોક્ત શ્લોક આપણા પર તેની સંપૂર્ણ અસર કરે તે માટે અંગ્રેજી શબ્દ “ગિફ્ટ” સમજવા માટે આપણને સ્પષ્ટતાની જરૂર છે.

1. ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટ કે જે મૂળ ગ્રીકમાં લખાયેલું હતું તેમાં અંગ્રેજી શબ્દ “ગિફ્ટ” માટે બે અલગ-અલગ શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો – a) કરિશ્મા અને b) Dorea. કરિશ્માનો અર્થ એડોવમેન્ટ અથવા સશક્તિકરણ થાય છે, જ્યારે ડોરિયાનો અર્થ છે સ્વભાવની વ્યક્તિ. ઉપરોક્ત શ્લોકમાં, “ગિફ્ટ” શબ્દનો અર્થ “ડોરિયા” છે જેનો અર્થ વ્યક્તિ થાય છે.

2. “ભેટ” શબ્દના અમારા સામાન્ય ઉપયોગમાં, આપણે લગભગ હંમેશા “ભેટ” ને એક વસ્તુ તરીકે વિચારીએ છીએ અને ભાગ્યે જ કોઈ વ્યક્તિ માટે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

હવે, જ્યારે પણ નવા કરારમાં “ડોરિયા” તરીકે “ભેટ” શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે હંમેશા પવિત્ર આત્માની વ્યક્તિનો સંદર્ભ આપે છે (જ્હોન 4:10; પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 2:38; પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 8:18-20; રોમનો 5:15-19; 2 કોરીંથી 3:7, 4:7) હેલેલુયાહ! તે પોતાનામાં એક સાક્ષાત્કાર છે !!
હવે, રોમનો 5:17 (આજનો શબ્દ), આ સમજણ સાથે સમજાવી શકાય છે, “… જેઓ પુષ્કળ કૃપા પ્રાપ્ત કરે છે અને ન્યાયીપણાના પવિત્ર આત્માની વ્યક્તિ છે તેઓ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા જીવનમાં શાસન કરશે” . આ અદ્ભુત છે!

આ જ્ઞાન સાથે, જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે, “હું ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ઈશ્વરનો ન્યાયીપણું છું”, અમે સૂચિત કરીએ છીએ કે “હું ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ઈશ્વરના ન્યાયીપણાના પવિત્ર આત્માની વ્યક્તિનું મૂર્ત સ્વરૂપ છું”. આ ખરેખર મન ફૂંકાય છે અને ખૂબ જ અદ્ભુત છે છતાં પણ આ સત્ય છે!!! (કૃપા કરીને થોભો અને સત્યને તમારા સાંભળવામાં ઊંડા ઉતરવા દો)

પ્રભુ ઈસુના મારા વહાલા, જ્યારે તમે આ સમજો છો અને કબૂલ કરશો કે તમે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ઈશ્વરની ન્યાયીતા છો, ત્યારે તમે આ પૃથ્વી પર ઈસુના નામમાં અને તમારા દ્વારા કામ કરતા પવિત્ર આત્માના શાસનનો મહિમા અનુભવશો! આમીન 🙏

ઈસુ આપણા ન્યાયીપણાની સ્તુતિ કરો!!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

80  +    =  89