ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને તેમના પ્રેમની અમાપ ઊંડાઈનો અનુભવ કરો!

10મી એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને તેમના પ્રેમની અમાપ ઊંડાઈનો અનુભવ કરો!

“જેને (ઈસુ) અમારા અપરાધોને કારણે સોંપવામાં આવ્યા હતા, અને અમારા ન્યાયી જાહેર થવાને કારણે તેમને ઉછેરવામાં આવ્યા હતા.”
રોમનો 4:25 YLT98

આ એક સુંદર શ્લોક છે જેણે ખ્રિસ્તમાં મારી ન્યાયી ઓળખ વિશે મારી વિચારવાની રીત બદલી નાખી.

તાર્કિક રીતે આ સમજવા માટે ખૂબ જ સરળ છે પરંતુ આપણા ધાર્મિક ઉછેરના કારણે, આપણું મન સમજવા માટે પક્ષપાતી છે.

તે ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે કે ઈસુ પાપીઓ માટે મરવા માટે આવ્યા હતા અને ભગવાન તારણ પર આવ્યા હતા કે બધાએ પાપ કર્યું છે અને બધાને તારણહારની જરૂર છે.
કારણ કે પાપની સજા થવી જ જોઈએ, ઈસુ પણ આપણા પાપો માટે બલિદાન બન્યા. તેથી, ઈસુને આપણા પાપો માટે આપણી જગ્યાએ મરવા માટે સોંપવામાં આવ્યા હતા.

એ જ રીતે, ઉપરોક્ત શ્લોક સમાન તર્ક પર આગળ વધે છે: જે રીતે, પાપીઓને બચાવવા માટે, ઈસુ મૃત્યુ પામ્યા, તેમજ ઈશ્વરે પણ ઈસુને મૃત્યુમાંથી સજીવન કર્યા પછી આપણને પ્રથમ ન્યાયી બનાવ્યા તેમનું પુનરુત્થાન એ દૈવી સ્વીકૃતિ છે કે આપણે હંમેશ માટે પ્રામાણિક છીએ.  બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જો કોઈ પાપ હજુ પણ માફ ન થયું હોત તો ઈશ્વરે ઈસુને મૃત્યુમાંથી ઉઠાડ્યા ન હોત, જે આપણને ન્યાયી બનવાથી અટકાવે. હાલેલુયાહ! આ સાચું હોવું ખૂબ સારું છે અને ખરેખર સાચું છે!

મારા વહાલા, ઈસુ ફક્ત તમારા તારણહાર જ નથી, તે તમારી સદાચારી પણ છે! આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5  +  4  =