ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને તેમની પુનરુત્થાન શક્તિનો અનુભવ કરો!

11મી એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને તેમની પુનરુત્થાન શક્તિનો અનુભવ કરો!

“અને હવે હું ઉભો છું અને ભગવાન દ્વારા અમારા પિતૃઓને આપેલા વચનની આશા માટે હું ન્યાયી છું. આ વચનને અમારી બાર જાતિઓ, રાત-દિવસ નિષ્ઠાપૂર્વક ભગવાનની સેવા કરે છે, પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખે છે. આ આશા ખાતર, રાજા અગ્રીપા, યહૂદીઓ દ્વારા મારા પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ઈશ્વર મૃતકોને સજીવન કરે છે તે તમારા દ્વારા શા માટે અવિશ્વસનીય માનવામાં આવે છે?”  પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 26:6-8 NKJV

પૂર્વજો અને ઈસ્રાએલના બાળકોને ઈશ્વર તરફથી વચન મળ્યું હતું કે એક સમય આવશે જ્યારે મૃત્યુ પામેલાઓને મૃત્યુમાંથી સજીવન કરવામાં આવશે.

ઈશ્વરે ઈસુ ખ્રિસ્તને મરણમાંથી ઉઠાડીને આ વચન પૂરું કર્યું, ફરી ક્યારેય મરવું નહિ. તે મૃત્યુમાંથી સજીવન થનાર પ્રથમ વ્યક્તિ હતા. પરંતુ યહૂદીઓ જે સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા હતા તે એ હતી કે જો તેઓ સ્વીકારે કે ઈશ્વરે ઈસુને મૃત્યુમાંથી ઉઠાડીને તેમનું વચન પૂરું કર્યું છે, તો તેઓ ઈસુને મારવા માટે દોષિત છે. તેથી, યહૂદીઓએ પુનરુત્થાનના આ સુવાર્તાનો ઉપદેશ આપનાર પ્રેષિત પોલ સહિતના વિશ્વાસીઓ પર સતાવણી કરી.

મારા વહાલા, સારા સમાચાર એ છે કે કારણ કે ઈસુ મૃત્યુમાંથી સજીવન થયા છે, બધા આશીર્વાદો મારા છે જે હમણાં જ સાકાર થવા જોઈએ, મારે આવતીકાલની અથવા ભવિષ્યમાં કોઈ દિવસની રાહ જોવાની જરૂર નથી.  આ યહૂદી વિશ્વાસીઓ દ્વારા ખૂબ જ સ્પષ્ટ રીતે સમજાયું હતું. પરંતુ અમે જનજાતીય વિશ્વાસીઓ, વધુ સ્પષ્ટતાની જરૂર છે જે ફક્ત પવિત્ર આત્મા દ્વારા આવે છે.
જ્યારે તમે સમજો છો કે જેમ આપણે પાપ કર્યું હોવાથી જેમ ખ્રિસ્ત મૃત્યુ પામ્યા, તેમ ઈશ્વરે આપણને કાયમ માટે ન્યાયી બનાવ્યા પછી ખ્રિસ્ત પણ મૃત્યુમાંથી સજીવન થયો. જ્યારે આપણે આ માનીએ છીએ અને કબૂલ કરીએ છીએ કે હું ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ઈશ્વરનો ન્યાયીપણું છું, ત્યારે ઈશ્વર મને તરત જ પુનરુત્થાનની શક્તિનો અનુભવ કરાવે છે. આ
રોમનો 4:25 નું સાચું અર્થઘટન છે.

પુનરુત્થાન એ હવેનો યુગ છે જે મને હમણાં મારા જીવનમાં તેમના ચમત્કારનો સાક્ષી કે અનુભવ કરાવે છે! આમીન અને આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4  +  3  =