ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને હવે તેમના વચનનો અનુભવ કરો!

14મી એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા! 
ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને હવે તેમના વચનનો અનુભવ કરો!

“પરંતુ આ તે છે જે પ્રબોધક જોએલ દ્વારા બોલવામાં આવ્યું હતું:” પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 2:16 NKJV

પીટર અને બાકીના આસ્થાવાનો (તેમના લગભગ 120) ને ત્યારે જ પવિત્ર આત્મા પ્રાપ્ત થયો હતો જે ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટના તમામ સંતો માટે સ્વપ્ન અને ઝંખના હતી. ચર્ચ તે દિવસે અસ્તિત્વમાં આવ્યું જેને “પેન્ટેકોસ્ટ” કહેવામાં આવે છે.

ત્યારથી, વિશ્વાસીઓ કે જેમને ચર્ચ પણ કહેવામાં આવે છે, તેમની પાસે પવિત્ર આત્મા સાથે સહકારની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તે દરેક વચન અને પ્રબોધકો દ્વારા બોલવામાં આવેલ દરેક ભવિષ્યવાણીને પરિપૂર્ણ કરવા માટે, અત્યારે જ.

હા મારા વહાલા! ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ઈશ્વરના બધા વચનો કોઈ પણ તાર વગરના છે, આજે પૂરા થવાના છે. તમારો ચમત્કાર આજે છે. તમારો સૌથી અનુકૂળ સમય હવે છે. 

ઈશ્વરને આપણી પ્રાર્થના એવી હોવી જોઈએ કે પવિત્ર આત્મા આપણને તેમની વિચારસરણીમાં રૂપાંતરિત કરે, કબૂલાત કરીને કે આપણે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ઈશ્વરનું ન્યાયીપણું છીએ અને તેમના પુનઃસ્થાપનના કાર્યને પૂર્ણ કરવા દેવું જોઈએ જે તેના પુનરાગમન તરફ દોરી જશે. ઈસુનું નામ! આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો! 
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5  ×    =  15