ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવન જુઓ અને તેમના શાશ્વત જીવનનો અનુભવ કરો!

23મી મે 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવન જુઓ અને તેમના શાશ્વત જીવનનો અનુભવ કરો!

“જે શરૂઆતથી હતું, જે આપણે સાંભળ્યું છે, જે આપણે આપણી આંખોથી જોયું છે, જે આપણે જોયું છે, અને આપણા હાથે સંભાળ્યું છે, જીવનના શબ્દ વિશે – જીવન પ્રગટ થયું છે, અને આપણે જોયું છે, અને સાક્ષી આપો, અને તમને તે શાશ્વત જીવન જાહેર કરો જે પિતાની સાથે હતું અને અમને પ્રગટ થયું હતું-” I જ્હોન 1:1-2 NKJV

આદમને ઈશ્વર તરફથી જે મળ્યું તે ‘જીવનનો શ્વાસ’ હતો અને ‘શાશ્વત જીવન’ નહીં.  જો તેને શાશ્વત જીવન મળ્યું હોત, તો તે મૃત્યુ પામ્યા ન હોત.
એડમ અને ઇવ પ્રોબેશન પર હતા. ઈશ્વર એ જોવા માંગતા હતા કે શું તેઓ તેમની આજ્ઞા પાળશે?
અરે! તેઓ નહોતા. ચોખ્ખું પરિણામ એ આવ્યું કે પાપ અને મૃત્યુ માણસોને નિયંત્રિત કરે છે અને માણસે હંમેશ માટે જીવવું જોઈએ તે ભગવાનનો મૂળ હેતુ નિષ્ફળ ગયો.

રસપ્રદ રીતે, બે વૃક્ષો એડન બગીચાની મધ્યમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા અને બંને જ્ઞાનના વૃક્ષો હતા – સારા અને અનિષ્ટનું જ્ઞાન અને ભગવાનનું જ્ઞાન (જીવનનું વૃક્ષ).  જો આદમ અને હવાએ ઈશ્વરનું જ્ઞાન પસંદ કર્યું જે જીવનનું વૃક્ષ છે, તો તેઓ હંમેશ માટે જીવ્યા હોત.  પરંતુ, તેના બદલે તેઓએ સારા અને અનિષ્ટના જ્ઞાનનું વૃક્ષ પસંદ કર્યું અને મૃત્યુને મંજૂરી આપી.

ભગવાનની સ્તુતિ છે જેણે માણસને છોડ્યો નથી. તેણે તેના પુત્ર ઈસુને મોકલ્યો કે જે કોઈ તેનામાં વિશ્વાસ કરે તેને અનંતજીવન મળશે. હાલેલુજાહ! ભગવાનની સ્તુતિ !! આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

66  −  56  =