જીસસ ઓફ બ્રેડ ઓફ લાઈફ જુઓ અને હવે તમારા ઈશ્વરની ક્ષણનો અનુભવ કરો!

13મી એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
જીસસ ઓફ બ્રેડ ઓફ લાઈફ જુઓ અને હવે તમારા ઈશ્વરની ક્ષણનો અનુભવ કરો!

“તો અમે, તેમની સાથે કામદારો તરીકે પણ તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે ભગવાનની કૃપા વ્યર્થ ન મેળવો. કેમ કે તે કહે છે: “માન્ય સમયે મેં તને સાંભળ્યું છે, અને તારણના દિવસે મેં તને મદદ કરી છે.” જુઓ, હવે સ્વીકૃત સમય છે; જુઓ, હવે મુક્તિનો દિવસ છે.”  II કોરીંથી 6:1-2 NKJV

પુનરુત્થાન એ “હવે” યુગ છે.  ઉપરોક્ત કલમો જાહેર કરે છે કે તમારા જીવનમાં ભગવાનનો અનુકૂળ સમય હવે છે!

અમે હવે પ્રાપ્ત થવાની રાહ જોતા નથી. ભગવાન પહેલાથી જ બધી વસ્તુઓ પ્રદાન કરે છે. તે આપણી પાપીતાથી પાપ બન્યો જેથી આપણે તેના ન્યાયીપણામાં ન્યાયી બનીએ. આજના શાસ્ત્રના ભાગનો આ અગાઉનો શ્લોક છે.
જ્યારે આપણે સમજીએ છીએ કે ઈશ્વરે આપણને પહેલાથી જ ન્યાયી બનાવ્યા છે અને કબૂલ કરીએ છીએ કે તે આપણું ન્યાયીપણું છે, ત્યારે આપણે તેની અયોગ્ય કૃપાના સાક્ષી બનીશું જે આપણને ચિહ્નો અને અજાયબીઓમાં પરિણમે ઈશ્વરની ક્ષણો તરફ લાવે છે.

પ્રેષિત પાઊલ યશાયાહ 49:8 માંથી ઉપરોક્ત શ્લોક ટાંકી રહ્યા છે જે તે સમયે એક વચન હતું અને કહે છે કે હવે તે વચનની પરિપૂર્ણતાનો દિવસ છે . હા, મારા પ્રિય, તમારો આશીર્વાદ આજે છે ! તમારો ચમત્કાર હવે છે !!

માત્ર વિશ્વાસ કરો અને કબૂલ કરો કે ઈસુ તમારો ન્યાયી છે અને તે મૃત્યુમાંથી સજીવન થયો છે. જ્યારે તમે હમણાં તમારા ચમત્કારને પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારું મન નક્કી કરો છો ત્યારે કૃપા વહેવા લાગે છે!
આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  68  =  74