જુઓ ઈસુ વિશ્વાસુ રાજા અને સમય માં અનંતકાળનો અનુભવ કરો!

30મી માર્ચ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
જુઓ ઈસુ વિશ્વાસુ રાજા અને સમય માં અનંતકાળનો અનુભવ કરો!

“તેથી, જો કોઈ ખ્રિસ્તમાં છે, તો તે નવી રચના છે; જૂની વસ્તુઓ પસાર થઈ ગઈ છે; જુઓ, બધી વસ્તુઓ નવી બની ગઈ છે.”
II કોરીંથી 5:17 NKJV
“અને તમે તેનામાં સંપૂર્ણ છો,  જે તમામ હુકુમત અને શક્તિના વડા છે.”
કોલોસી 2:10 NKJV

નવી સૃષ્ટિ પૂર્ણ છે અને તેમાં પ્રથમ સર્જનની જેમ કશાની કમી નથી.
નવું સર્જન એ વર્તમાન સમયમાં અનંતકાળનું જીવન છે.
આપણે સ્વાસ્થ્યમાં ચાલીએ છીએ માત્ર ઉપચાર માટે સ્થાયી થતા નથી (3 જ્હોન 2)
અમે માત્ર અભાવ અને ગરીબીમાંથી મુક્ત જ નહીં, વિપુલતામાં ચાલીએ છીએ (2 કોરીંથી 8:9).

આપણે વિશ્વાસથી ચાલીએ છીએ દૃષ્ટિથી નહીં (2 કોરીંથી 5:7)
આપણે આધ્યાત્મિક કાયદાઓ દ્વારા સંચાલિત છીએ અને માત્ર કુદરતી નિયમો દ્વારા નહીં (હેબ્રુ 11:3).

આપણે દુનિયામાં છીએ પણ દુનિયાના નથી (જ્હોન 17:16).
પવિત્ર આત્મા આપણામાં રહે છે અને આપણે બધું જાણીએ છીએ (1 જ્હોન 2:20)

 તમારામાં ખ્રિસ્ત નવી રચના છે! હલેલુયાહ!આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

72  +    =  75