મહિમાના રાજા ઈસુને મળો, તેમની સચ્ચાઈ તમને શાસન કરવા પ્રેરે છે!

29મી જાન્યુઆરી 2024
આજે તમારા માટે કૃપા
મહિમાના રાજા ઈસુને મળો, તેમની સચ્ચાઈ તમને શાસન કરવા પ્રેરે છે!

“આ જેકબ છે, જેઓ તેને શોધે છે, જેઓ તમારો ચહેરો શોધે છે* તેમની પેઢી છે. સેલાહ
હે દરવાજાઓ, તમારા માથા ઉંચા કરો! અને ઉંચા થાઓ, હે શાશ્વત દરવાજા! અને કીર્તિનો રાજા અંદર આવશે.”
ગીતશાસ્ત્ર 24:6-7 NKJV

મારા પ્રિય મિત્ર, જેમ આપણે અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં અને આ મહિનાના અંતમાં આવીએ છીએ, હું ફરી એકવાર ભારપૂર્વક કહેવા માંગુ છું કે ભગવાન ઇચ્છે છે કે આપણે અંધકારની બધી શક્તિઓ પર શાસન કરીએ કારણ કે આપણે રાજાઓના રાજાના બાળકો છીએ. !

ઈસુ મહિમાનો રાજા છે અને તેની આગળ દરેક ઘૂંટણ નમશે અને દરેક જીભ કબૂલ કરશે કે તે સર્વ પર પ્રભુ છે. તેણે તે બધા લોકો સાથે પોતાનું વર્ચસ્વ વહેંચ્યું છે જેઓ તેના નામને બોલાવે છે અને તેને તેમના આશ્રય તરીકે બનાવે છે!

જેમ આપણે તેનો ચહેરો જોશું અને શોધીશું (શ્લોક 6), આપણે શાસન કરવાની શક્તિથી સજ્જ થઈશું:
1. પાપ પર શાસન (ઉત્પત્તિ 4:7)
2. બીમારી પર શાસન (3 જ્હોન 2)
3. ભય પર શાસન (ઉત્પત્તિ 26:2-5)
4. સમાધાન પર શાસન (ઉત્પત્તિ 26:7-11)
5. દુકાળ અને અભાવ પર શાસન (ઉત્પત્તિ 26:12-14)
6. કડવાશ અને ક્ષમા પર શાસન (ઉત્પત્તિ 26:27-30)
7. આત્મિક ક્ષેત્રમાં અંધકારની તમામ શક્તિઓ પર શાસન (એફેસી 1:20-23)

_હા, તમે સાચા અર્થમાં શાસન કરવા માટે નિર્ધારિત છો! _ફક્ત ગ્લોરીના રાજા ઈસુને જાણવાની કોશિશ કરો જે ન્યાયીપણાના રાજા છે (હેબ્રી 7:2). તે તમારી પ્રામાણિકતા છે, જેના કારણે તમે શાસન કરો_.
આમીન 🙏

ઈસુને શોધો – ગ્લોરીનો રાજા અને કબૂલ કરો કે તમે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ભગવાનની સચ્ચાઈ છો અને ચોક્કસ તમે આ દિવસે અને હંમેશા ઈસુના નામમાં જીવનના તમામ પાસાઓ પર શાસન કરશો. આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17  −  14  =