இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள்,அவருடைய பரலோக ஆசீர்வாதத்தை அனுபவியுங்கள் !

19-05-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள்,அவருடைய பரலோக ஆசீர்வாதத்தை அனுபவியுங்கள் !

நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்; அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் .(எபேசியர் 1:3 )

ஆதாமின் காலத்திலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலம் வரை,கடவுளின் ஆசீர்வாதங்கள் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் மட்டுமே . ஏனென்றால், கடவுள் மனிதனுக்கு பூமியைப் பற்றிய அதிகாரத்தை மட்டுமே கொடுத்தார் (உயர்ந்த வானம் கர்த்தருடையது, ஆனால் பூமியை அவர் மனிதர்களுக்குக் கொடுத்தார்.” சங்கீதம் 115:16 NIV )
இருப்பினும், கர்த்தராகிய இயேசு மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு, அவர் தனது உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை ,புதிய சிருஷ்டி வாழ்க்கையை விசுவாசித்த அனைவருக்கும் ஊதினார், இப்போது ஆசீர்வாதங்கள் பரலோகத்திற்கு நீட்டிக்கப்படுகின்றன (“பின்னர் இயேசு அவர்களிடம் வந்து, “எல்லா அதிகாரமும் வானமும் பூமியும் எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.என்று ” மத்தேயு 28:18 NIV).குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது .

ஆம் என் அன்பானவர்களே , நீங்கள் கிறிஸ்துவில் இருந்தால், நீங்கள் ஒரு புதிய சிருஷ்டி! நீங்கள் என்றென்றும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ! நீங்கள் இப்போது பூமி மற்றும் பரலோகம் ஆகிய இரண்டின் ஆசீர்வாதங்களாலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள்.  அல்லேலூயா! ஆமென் 🙏

இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள்,அவருடைய பரலோக ஆசீர்வாதத்தை அனுபவியுங்கள் !

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5  ×  9  =