உண்மையுள்ள ராஜாவாகிய இயேசுவை நோக்கிப் பாருங்கள்,நிகழ்காலத்தில் நித்தியத்தை அனுபவியுங்கள்!

30-03-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

உண்மையுள்ள ராஜாவாகிய இயேசுவை நோக்கிப் பாருங்கள்,நிகழ்காலத்தில் நித்தியத்தை அனுபவியுங்கள்!

இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பழையவைகள் ஒழிந்துபோயின, எல்லாம் புதிதாயின.(II கொரிந்தியர் 5:17) NKJV.
மேலும் சகல துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் தலைவராயிருக்கிற அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூரணமுள்ளவர்களாயிருக்கிறீர்கள்.(கொலோசெயர் 2:10) NKJV.

புதிய சிருஷ்டி பரிபூரணமும் முழுமையுமானது. ஆதிசிருஷ்டி சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாட்களில் இருந்ததது போலவே அதில் குறை ஏதுமில்லை.
புதிய சிருஷ்டி என்பது நிகழ்காலத்தில் வாழும் நித்தியம் ஆகும் .

வியாதியிலிருந்து குணமடைய மட்டும் அல்ல (3 ஜான் 2).நாம் வாழ்க்கை முழுவதும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதே புது சிருஷ்டி.
நம் வாழ்வில் ஏற்படும் பற்றாக்குறை மற்றும் வறுமையில் இருந்து விடுபடுவது மட்டுமல்லாமல், எல்லாவற்றிலும் ஏராளமான ஆசிர்வாதங்களோடே இருப்பதே புது சிருஷ்டி(2 கொரிந்தியர் 8:9).
சூழ்நிலைகளை பார்த்து சோர்ந்து போகாமல்,கர்த்தர் எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார் என்று விசுவாசத்தோடு நடப்பதே புது சிருஷ்டி .(2 கொரிந்தியர் 5:7)
புது சிருஷ்டி இயற்கை சட்டங்களால் அல்ல (எபிரேயர் 11:3),ஆன்மீக சட்டங்களால் ஆளப்படுவதாகும் .
புது சிருஷ்டி இவ்வுலகத்தில் வாழ்ந்தாலும் இவ்வுலகத்திற்குரியவர்கள் அல்ல . (யோவான் 17:16).
பரிசுத்த ஆவியானவர் புது சிஸ்டியாகிய நம்மில் இருப்பதால் நாம் எல்லாவற்றையும் அறிகிறோம். (1 யோவான் 2:20)ஆமென் 🙏.

உண்மையுள்ள ராஜாவாகிய இயேசுவை நோக்கிப் பாருங்கள்,நிகழ்காலத்தில் நித்தியத்தை அனுபவியுங்கள்!

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ×  5  =  35