ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள், அவருடைய வாக்குறுதியை இப்போது அனுபவியுங்கள்!

14-04-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள், அவருடைய வாக்குறுதியை இப்போது அனுபவியுங்கள்!

தீர்க்கதரிசியாகிய யோவேலினால் உரைக்கப்பட்டபடியே இது நடந்தேறுகிறது.அப்போஸ்தலர் 2:16 NKJV

பேதுருவும் மற்ற விசுவாசிகளும் (அவர்களில் சுமார் 120 பேர்), பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் அனைவருக்கும் கனவாகவும்,ஏக்கமாகவும் கொண்டு இருந்த பரிசுத்த ஆவியை இப்போது பெற்றனர். “பெந்தெகொஸ்தே” என்று அழைக்கப்படும் அந்நாளில் கிறிஸ்துவின் சபை (CHURCH ) தோன்றியது.

அப்போதிருந்து, பரிசுத்த விசுவாசிகள் “தேவாலயம்” என்றும் அழைக்கப்பட்டார்கள்.அந்த விசுவாசிகள், ஆதி காலத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து தீர்க்கதரிசிகளால் சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு வாக்குறுதியையும் ஒவ்வொரு தீர்க்கதரிசனத்தையும் நிறைவேற்ற பரிசுத்த ஆவியானவருடன் ஒத்துழைக்க அழைக்கப்பட்டார்கள் . 

ஆம் என் அன்பானவர்களே ! கிறிஸ்து இயேசுவில் கடவுளின் வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் இன்று நிறைவேற்றப்படுவதற்கு எந்த நிபந்தனையும் நமக்கு இல்லை.ஆகவே,உங்கள் அதிசயம் இன்றே. உங்களுக்கு மிகவும் அநுக்ரகமான நேரம் இப்போதே (NOW ). 
கிறிஸ்து இயேசுவில் நாம் தேவனுடைய நீதி என்று ஒப்புக்கொண்டு அவர் திரும்ப வர காத்திருக்கையில் மறுசீரமைப்பு/ இழந்தவைகளை திரும்பி பெறுதல் ஆகியவற்றை பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் வாழ்க்கையில் செய்ய நம் சிந்தை அவரோடு ஒன்றிணைய இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும்!ஆமென் 🙏.

ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள், அவருடைய வாக்குறுதியை இப்போது அனுபவியுங்கள்!

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  −  1  =  4