ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை அனுபவியுங்கள்!

24-04-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை அனுபவியுங்கள்!

அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருக்கவேண்டும் என்கிற வேதவாக்கியத்தை அவர்கள் இன்னும் அறியாதிருந்தார்கள்.(யோவான் 20:9)

இயேசு மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்ற செய்தி அனைவருக்கும் ஒரு விசித்திரக் கதையாகத் தோன்றியது மற்றும் அது நம்புவதற்கு மிக உன்னதமான உண்மையாய் இருந்தது ..கர்த்தராகிய இயேசு தம்முடைய பூமிக்குரிய வாசத்தின் போது தம்முடைய உயிர்த்தெழுதலைப் பற்றி பலமுறை தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லியிருந்தாலும் , சீஷர்கள் மற்றும் அவரைப் பின்பற்றுபவர்கள் எவராலும் அந்த உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.

இன்றும் பல கிறிஸ்தவர்கள் உயிர்த்தெழுதலில் நம்பிக்கை வைப்பதில்லை,இந்நிலையில் மற்ற புறஜாதியினர் இதை எப்படி உணர்வார்கள்?
நம்மிடம் உள்ள உண்மையான இந்த நற்செய்தியை நாமே அவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளாவிட்டால்,இயேசு உண்மையிலேயே உயிர்த்தெழுந்தார்,அவரே கர்த்தர் மற்றும் இரட்சகர் என்று மற்ற மனிதர்கள் எப்படி அறிய முடியும்?
அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை நாமே அனுபவிக்காதபோது, ​​இந்த நற்செய்தியை அவர்களுடன் எவ்வாறு பகிர்ந்து கொள்வது?

என் அன்பானவர்களே, உயிர்த்தெழுதல் என்பது ஒரு நிகழ்வு மட்டுமல்ல அது ஒரு அனுபவம். இருப்பினும், சிலுவையின் நோக்கத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளும்போது மட்டுமே உயிர்த்தெழுதலை அனுபவிக்க முடியும்.

எங்கள் அன்புள்ள பரலோகத் தகப்பனே, சிலுவையின் நோக்கத்தைப் புரிந்து கொள்ள என் மனக்கண்களை திறந்தருளும்.அதனால் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை என் இருதயம் புரிந்து கொள்ள தூண்டுவீராக , மேலும் உயிர்த்தெழுதலின் விளைவாக உண்மையான சுதந்திரத்தை நான் அனுபவிக்கவும் மற்றும் என் அருகில் உள்ள ஆத்துமாக்களுக்கு நற்செய்தியை அறிவிக்கவும் உதவுவீராக .ஆமென்!🙏

ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை அனுபவியுங்கள்!

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

86  −    =  82