மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,உங்களுக்கு கிருபையாய் செல்வத்தைப் பெறும் வல்லமை எது என்று புரியவைக்கிறது!

26-01-24
இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை!

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,உங்களுக்கு கிருபையாய் செல்வத்தைப் பெறும் வல்லமை எது என்று புரியவைக்கிறது!

18. உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நினைப்பாயாக; அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டுக் கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி, இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறதுபோல, ஐசுவரியத்தைச் சம்பாதிக்கிறதற்கான பெலனை உனக்குக் கொடுக்கிறவர்.உபாகமம் 8: 18 ‭NKJV‬‬
மகிமையின் பிதாவாகிய தேவன் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய [ஆழமான மற்றும் நெருக்கமான] அறிவில் [மறைகள் மற்றும் இரகசியங்களைப் பற்றிய நுண்ணறிவு] ஞானத்தையும் வெளிப்படுத்துதலையும் அவர் உங்களுக்கு வழங்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். ,”
“உங்கள் இதயத்தின் கண்கள் ஒளியால் நிரம்பியிருப்பதன் மூலம், நீங்கள் தெரிந்துகொள்ளவும் புரிந்துகொள்ளவும் முடியும் ” எபேசியர் 1:17,18a

தேவன் உங்களுக்கு செல்வத்தை அல்ல செல்வத்தைப் பெறுவதற்கான வல்லமையைத் தருகிறார்.நீங்கள் எவ்வாறு செழிக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றிய அவரது எல்லையற்ற புரிதலில் இருந்து அவர் உங்களுக்கு ஒரு புரிதலைத் தருவார். பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் அது வெளிக்கொணரப்படும் அவருடைய அன்பான பிள்ளைகளுக்காக அவர் ஒதுக்கியிருக்கும் அவருடைய ராஜ்யத்தின் இரகசியம்.
காலங்காலமாக மறைந்திருந்த அந்த இரகசியம் இப்போது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.அது மகிமையின் நம்பிக்கையாகிய கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்பதே அந்த ரகசியம் .(கொலோசெயர் 1:26,27)

என் அன்பு நண்பர்களே,உங்களில் கிறிஸ்து இருந்தால் அவரை உங்கள் இரட்சகராகவும் ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.செழிப்புக்கான ரகசியம் உங்களிடத்தில் உள்ளது.செல்வம் உங்களில் இருக்கிறது ஆனால் அந்தச் செல்வத்தை வெளியே எடுப்பதற்கு ஒரு புரிதல் தேவைப்படும் (“மனுஷனுடைய உள்ளத்தில் உள்ள ஆலோசனை ஆழமான கிணற்றில் உள்ள தண்ணீரைப் போன்றது, ஆனால் அறிவுள்ளவன் அதை வெளியே எடுக்கிறான்” – நீதிமொழிகள் 20:5 கூறுகிறது).இன்று நமக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவர் புரிதலைக் கொடுக்கிறார் மற்றும் அந்த புரிதலே செல்வத்தைப் பெறுவதற்கான ஆற்றலைத் தருகிறது.

மகிமையின் பிதாவே ! மகிமையின் ராஜாவைப் பற்றிய அறிவில் ஞானம் மற்றும் வெளிப்பாட்டின் ஆவியை எனக்குக் கொடுங்கள்,அதனால் எனது புரிதலின் மனக்கண்கள் ராஜாவின் ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியவும், மேலும் நான் விரும்பிய முடிவுகளைக் காண,கொடுக்கப்பட்ட புரிதலைப் பயன்படுத்தவும் இயேசுவின் நாமத்தில் உதவுவீராக! ஆமென்! 🙏.

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,உங்களுக்கு கிருபையாய் செல்வத்தைப் பெறும் வல்லமை எது என்று புரியவைக்கிறது!

கிருபை நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

88  +    =  96