மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவை சந்தித்து,உங்களுடைய திறந்த வாசலை அனுபவியுங்கள்-கராஹ்!!!

10-06-24
இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை!

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவை சந்தித்து,உங்களுடைய திறந்த வாசலை அனுபவியுங்கள்-கராஹ்!!!

12. என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமுக்கு தேவனாயிருக்கிற கர்த்தாவே, இன்றைக்கு நீர் எனக்குக் காரியம் சித்திக்கப்பண்ணி, என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமுக்குத் தயவு செய்தருளும். ஆதியாகமம் 24:12 NKJV

ஆபிரகாம் தனது நம்பிக்கைக்குரிய வேலைக்காரன் ஒருவரைப் பார்த்து,தன் மகன் ஈசாக்கிற்குப் பொருத்தமான மணமகளைக் கண்டுபிடிக்கும்படி அனுப்பினார்.அவன் பிரயாணம் செய்து,அவனுடைய எஜமானான ஆபிரகாம் அவனைப் போகச் சொன்ன இடத்திற்கு வந்தபோது, ​​அவன் ஆபிரகாமின் தேவனிடம் இந்த ஜெபத்தைச் செய்தான்.
ஈசாக்கின் வாழ்க்கையில் நடந்த மிக முக்கியமான நிகழ்வுக்கு ஆபிரகாம் தனது மிகவும் நம்பகமான வேலைக்காரனை அனுப்புவதில் தவறில்லை என்பதை அந்த ஜெபமே காட்டுகிறது.ஆபிரகாம் தன் ஊழியர்களுக்குக் கூட தேவனின் வழிகளை எப்படி அற்புதமாகப் போதித்தார் என்பதை இது காட்டுகிறது.

இந்த வேலைக்காரன் தனக்கு வெற்றியைத் தருமாறு YHWH யிடம் வேண்டிக்கொண்டான். எபிரேய மொழியில் ‘வெற்றி’ என்ற வார்த்தை ‘கரா’ (காவ்-ரா என உச்சரிக்கப்படுகிறது)’, அதாவது ‘முன் ஏற்பாடு இல்லாமல் சந்திப்பது’.
வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், சரியான நபரைச் சந்திப்பதற்கான சரியான நேரத்தில்,சரியான இடத்திற்கு அவரை அழைத்துச் செல்ல அவர் YHWY யிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். எல்லாம் வல்ல தேவனால் மட்டுமே இதைச் செய்ய முடியும்.
என் அன்பானவர்களே,அதைத் தொடர்ந்து வந்த மீதி வரலாறு வருமாறு – பல அழகான கன்னிப் பெண்கள் மற்றும் பல உழைப்பாளிகள் மத்தியில் ரெபேக்காவை சந்தித்தார்.ஈசாக்கு தனது வாழ்க்கையில் ரெபேக்காவின் வருகையால் ஆறுதல் அடைந்தார் (ஆதியாகமம் 24:67).

என் அன்பானவர்களே,இன்று இந்த பிரார்த்தனை உங்களுக்காகவும்,உங்கள் எல்லா முயற்சிகளிலும், இந்த வாரம் முழுவதும் மற்றும் உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் தேவன் உங்களுக்கு ‘கராஹ்’ வழங்குவார்.அப்போது நீங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவீர்கள். ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு இருக்கிறார்,அப்பொழுது நீங்கள் இயேசுவுக்கு உங்கள் இதயத்தைத் திறந்திருந்ததால்,பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களில் இருக்கிறார்: உங்களில் உள்ள கிறிஸ்துவே உங்கள் வெற்றி, சரியான நபரை சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்தில் சந்திக்கச் செய்கிறார். அல்லேலூயா! ஆமென் 🙏

என் அருமை நண்பர்களே, நீங்கள் சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்தில் இருக்கவும், உங்கள் வாழ்க்கையில் சரியான நிகழ்வுகள் நடக்கவும் காரணமான பரிசுத்த ஆவியானவரை மட்டுமே நீங்கள் சார்ந்திருக்க முடியும்! நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாயிருப்பதினால், தேவன் உங்களை கிறிஸ்துவுக்குள் நீதிமான்களாக்கினார், உங்கள் நடைகள் கர்த்தரால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன (சங்கீதம் 37:23).கராஹ் இன்று உங்கள் ஆசீர்வாதம் ! ஆமென் மற்றும் ஆமென் 🙏

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவை சந்தித்து,உங்களுடைய திறந்த வாசலை அனுபவியுங்கள்-கராஹ்!!!

கிருபை நற்செய்தி தேவாலயம்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  −  1  =  9