ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવન જુઓ અને હવે તેમના પુનરુત્થાનનો અનુભવ કરો!

5મી મે 2023
આજે તમારા માટે કૃપા! ,
ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવન જુઓ અને હવે તેમના પુનરુત્થાનનો અનુભવ કરો!

માર્થાએ તેને કહ્યું, “હું જાણું છું કે તે છેલ્લા દિવસે પુનરુત્થાનમાં ફરી ઊઠશે.” ઈસુએ તેણીને કહ્યું, “પુનરુત્થાન અને જીવન હું છું. જે મારામાં વિશ્વાસ કરે છે, ભલે તે મરી જાય, તે જીવશે.”
જ્હોન 11:24-25 NKJV

મારા શરૂઆતના દિવસોમાં હું ઈસુને મારા પ્રભુ અને તારણહાર તરીકે માન્યા અને પ્રાપ્ત કર્યા પછી તરત જ, હું ભગવાન પાસે ઈશ્વરના ગુણો અથવા આશીર્વાદો જેમ કે શાણપણ, સમજણ, સચ્ચાઈ, પ્રેમ, ધૈર્ય, બઢતી, ઉપચાર અને તેથી વધુ માટે પૂછતો હતો.

એક દિવસ પવિત્ર આત્માએ મારી સમજણને પ્રકાશિત કરી કે આ દરેક ગુણો અથવા આશીર્વાદ, હું માંગતો હતો, તે એક વ્યક્તિ છે અને તેનું નામ ઈસુ છે!

ઉપરોક્ત શાસ્ત્રોક્ત સંદર્ભની જેમ જ, જ્યાં માર્થાએ કહ્યું હતું કે તેનો ભાઈ છેલ્લા દિવસે ફરી ઊઠશે, તેની સમજણને કારણે કે પુનરુત્થાન એ એક ઘટના છે જે કોઈ અંતિમ દિવસે થશે.
ઈસુનો જવાબ હતો કે તે પુનરુત્થાન છે અને તે જ જીવન છે. તે મૂર્તિમંત પુનરુત્થાન અને જીવન છે. બીજું, ઈસુએ કહ્યું, “હું છું..”, તે “હવે” ના ભગવાન છે જેનો આજે અનુભવ થશે અને કોઈ અંતિમ દિવસે નહીં.  હાલેલુયાહ!

મારા પ્રિય, જ્યારે આ સાક્ષાત્કાર મારી પાસે આવ્યો, ત્યારે મેં દરેક ગુણ અથવા આશીર્વાદને બદલે ઈસુ ખ્રિસ્તના વ્યક્તિત્વને શોધવાનું શરૂ કર્યું! “ઈસુ મારી શાણપણ અને સમજ છે”, “ઈસુ મારી સચ્ચાઈ છે”, “ઈસુ એ મારો પુરસ્કાર અને પ્રમોશન છે”  અને તેથી તે દરેક સદ્ગુણ અથવા આશીર્વાદ માટે છે. બીજું, મારી અપેક્ષા આજે થશે અને આજે તમારી સાથે પણ હશે. આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો! ,
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

49  −  45  =