உண்மையுள்ள ராஜாவாகிய இயேசுவை நோக்கிப் பாருங்கள்,வாழ்வில் ஆட்சி செய்ய அவரில் இளைப்பாறுங்கள் !

23-03-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

உண்மையுள்ள ராஜாவாகிய இயேசுவை நோக்கிப் பாருங்கள்,வாழ்வில் ஆட்சி செய்ய அவரில் இளைப்பாறுங்கள் !

நீங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து, நேரப்பட வேலையிலே தரித்து, வருத்தத்தின் அப்பத்தைச் சாப்பிடுகிறதும் விருதா; அவரே தமக்குப் பிரியமானவனுக்கு நித்திரை அளிக்கிறார். (சங்கீதம் 127:3) NKJV.

மேற்கண்ட வசனம் எபிரேய மொழியில், “அவர் தனக்கு பிரியமானவன் நித்திரை செய்யும்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கிறார் ” இது உண்மையிலேயே அற்புதம்!
நாம் அவருடைய அன்புக்குரியவர்கள் (மிகவும் விருப்பமானவர்கள்)! இயேசுவின் இரத்தம் நம்மை நீதிமான்களாக்கியதால், நாம் உயர்வானவர்களாய் இருக்கிறோம்.இப்படிப்பட்ட பாக்கியம் நமக்கு அருளப்பட்டு இருக்கிகிறது

நாம் ஓய்வெடுக்கும்போது, ​​கடவுள் நமக்காக வேலை செய்கிறார்!  நாம் எவ்வளவு பாக்கியவான்கள்! வேதத்திலிருந்து சில நிகழ்வுகளை மேற்கோள் காட்டுகிறேன்:

தேவன் ஆதாமுக்கு நித்திரையை உண்டாக்கி அவனிடமிருந்து ஏவாளை உண்டாக்கினார் .

அவண்ணமாகவே ஆபிரகாமுக்கு ஆழ்ந்த நித்திரையை உண்டாக்கி கடவுள் அவனோடு நித்திய உடன்படிக்கை செய்தார் .

மாபெரும் ஞானியான சாலொமோன் ராஜா உறக்கத்தில் கடவுள் அவருக்குத் தோன்றியபோது எல்லா ஞானத்தையும் மிஞ்சிய ஒரு புரிந்துகொள்ளும் இதயத்தைக் கொடுத்தார் .

என் அன்பானவர்களே , நீங்கள் ஓய்வெடுக்கும்போது, ​​அவர் செயல்படுகிறார். அவரை நம்புவது என்பது அவரது முடிக்கப்பட்ட செயல்களில் இளைப்பாறுவதாகும் .
*கர்த்தர் முடித்த வேலையில் ஓய்வெடுங்கள், மற்றதை அவர் செய்வார்! *

கர்த்தரில் இளைப்பாறி ஆவர் கிருபையை பெறுங்கள் ! கிருபையை பெற்று வாழ்வில் ஆட்சி செய்யுங்கள் !! ஆமென் 🙏

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  −  2  =  4