येशू हा विश्वासू राजा पाहा आणि त्याच्या त्रासमुक्त विश्रांतीचा अनुभव घ्या!

21 मार्च 2023
आज तुमच्यासाठी कृपा!
येशू हा विश्वासू राजा पाहा आणि त्याच्या त्रासमुक्त विश्रांतीचा अनुभव घ्या!

“मग परमेश्वर अब्रामाला दर्शन देऊन म्हणाला, “मी तुझ्या वंशजांना हा देश देईन.”  आणि तेथे त्याने प्रभूसाठी एक वेदी बांधली, ज्याने त्याला दर्शन दिले होते. आता देशात दुष्काळ पडला होता, आणि अब्राम इजिप्तमध्ये राहण्यासाठी खाली गेला, कारण देशात दुष्काळ पडला होता. आणि असे झाले की, जेव्हा तो इजिप्तमध्ये प्रवेश करण्याच्या जवळ आला होता, तेव्हा तो त्याची पत्नी साराय हिला म्हणाला, “मला माहीत आहे की तू सुंदर चेहऱ्याची स्त्री आहेस. म्हणून असे होईल, जेव्हा इजिप्शियन लोक तुला पाहतील तेव्हा ते म्हणतील, ‘ही त्याची बायको आहे’; आणि ते मला ठार मारतील, पण ते तुला जगू देतील.” उत्पत्ति 12:7, 10-12 NKJV

सुरुवातीपासूनच, सैतानाचा प्रलोभन माणसाला देवाच्या विश्रांतीपासून दूर नेण्याचा होता.

 अब्राहामासाठी देवाचे वचन कनान देश होते. (v7). हे अब्राहामाचे विश्रांतीचे ठिकाण होते. पण, सैतानाचा प्रलोभन अब्राहामला देवाने दिलेल्या या विश्रांतीपासून, तीव्र “दुष्काळातून” हलवण्याचा होता.

दुष्काळामुळे अब्राहामाला विश्रांतीच्या देशापासून दूर इजिप्तला जायचे होते. देवाने त्याला दाखवलेल्या भूमीपेक्षा इजिप्तला अधिक गुलाबी दिसल्याने तो दुष्काळी भूमीतून सुपीक भूमीकडे गेला. तथापि, जसजसा तो इजिप्तजवळ आला, तसतसे त्याच्या मनात भीती वाटू लागली.

विश्रांती समजून घेण्याची ही गुरुकिल्ली आहे: तो शारीरिकदृष्ट्या देवाने दिलेल्या जमिनीपासून सुपीक असलेल्या जमिनीपासून दूर गेला, त्याचप्रमाणे तो आध्यात्मिकरित्या विश्वासापासून भीतीकडे गेला.
त्याने इजिप्तमध्ये प्रवेश केला तेव्हा केवळ आध्यात्मिक घट झाली असे नाही तर हागारच्या व्यक्तीवर जेव्हा तो देवाच्या विश्रांतीसाठी परतला तेव्हा त्याने त्याच्यासोबत खूप मोठे दायित्वही घेतले होते.

माझ्या प्रिय, जेव्हा तुमचा खरोखर विश्वास आहे की येशू हा तुमचा ‘सिद्केनू’ (नीति) आहे, तेव्हा तो तुम्हाला जाण्यापासून किंवा चुकीच्या गोष्टी करण्यापासून रोखतो. तो तुम्हाला आयुष्यभराच्या दायित्वापासून निषेध करतो.
तुम्ही ख्रिस्त येशूमध्ये देवाचे नीतिमत्व आहात! आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9  ×  1  =