ઈસુનું નિહાળવું આપણને પિતા અને આપણા વારસાના જ્ઞાનથી પ્રકાશિત કરે છે!

30મી નવેમ્બર 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુનું નિહાળવું આપણને પિતા અને આપણા વારસાના જ્ઞાનથી પ્રકાશિત કરે છે!

“ઈસુએ તેને કહ્યું, “માર્ગ, સત્ય અને જીવન હું છું. મારા દ્વારા સિવાય પિતા પાસે કોઈ આવતું નથી.
જ્હોન 14:6 NKJV

મારા પ્રિય, જ્યારે આપણે આ મહિનાના અંતમાં આવીએ છીએ, હું ભગવાનના પવિત્ર આત્માનો આભાર માનું છું, જેમણે કૃપાથી અમને ઈસુના વ્યક્તિત્વને પ્રગટ કર્યા.
આપણે કોઈ વ્યક્તિ વિશે જાણી શકીએ છીએ અથવા આપણે કોઈ વ્યક્તિને વ્યક્તિગત રીતે

જાણી શકીએ છીએ.
સોશિયલ મીડિયા દ્વારા રાષ્ટ્રના રાષ્ટ્રપતિને જાણવું એ તેમને વ્યક્તિગત રીતે જાણવા કરતાં ઘણું અલગ છે. તે સમગ્ર વિશ્વમાં તફાવત બનાવે છે.

તેથી, માનવ માધ્યમ દ્વારા ઈસુનું જ્ઞાન મેળવવું અને પવિત્ર આત્મા દ્વારા ઈસુને વ્યક્તિગત રીતે જાણવું એ બે ચરમસીમાઓ છે. બાદમાં માનવીય અપેક્ષાઓ અને તર્ક કરતાં વધુ પરિણામો આપે છે.

જ્યારે પવિત્ર આત્મા ઈસુને પ્રગટ કરે છે, ત્યારે આપણું જીવન ક્યારેય સમાન નહીં હોય. આપણે અંદરથી ભગવાનની શક્તિ દ્વારા પરિવર્તિત થયા છીએ (2 કોરીંથી 3:18)

જ્યારે પવિત્ર આત્મા ઈસુને પ્રગટ કરે છે, ત્યારે આપણે ઈશ્વરને અંગત રીતે ઓળખીએ છીએ, માત્ર ઈશ્વર તરીકે જ નહીં, પરંતુ આપણા પોતાના પપ્પા, અબ્બા, અપ્પા, બાબા, પિતા તરીકે પણ, કારણ કે ઈશ્વર તેમના પુત્રના આત્માને બૂમો પાડીને આપણામાં મોકલે છે, “અબ્બા ફાધર “( ગલાતી 4:6). હાલેલુજાહ!

પિતાનું આ ઘનિષ્ઠ જ્ઞાન આપણને તેમના વારસામાં, આપણા માટે તેમના ભાગ્ય અને આપણા માટેના તેમના પ્રેમની પહોંચ આપે છે.

“જુઓ, પિતાએ આપણને કેવો પ્રેમ આપ્યો છે કે આપણે ઈશ્વરના સંતાનો કહેવાઈએ!…” I જ્હોન 3:1 NKJV

મારા વહાલા, હું પ્રાર્થના કરું છું કે આ અનુભવો આજે ઈસુના નામમાં તમારો ભાગ બની જાય! આમીન 🙏

આ મહિને મારી સાથે જોડાવા બદલ આભાર! આવનારા મહિનામાં ભગવાન પાસે આપણા માટે કંઈક વધુ અદ્ભુત છે! ભગવાન તારુ ભલુ કરે!!

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24  −  20  =