ઈસુને જીવનની રોટલી જુઓ અને તેમની પ્રામાણિકતાની ભેટનો અનુભવ કરો!

25મી એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુને જીવનની રોટલી જુઓ અને તેમની પ્રામાણિકતાની ભેટનો અનુભવ કરો!

“કેમ કે તેણે (ઈશ્વરે) તેને (ખ્રિસ્ત) બનાવ્યો જે આપણા માટે પાપ હોવાનું જાણતા ન હતા, જેથી આપણે તેના (ખ્રિસ્ત)માં ઈશ્વરનું ન્યાયીપણું બની શકીએ.” II કોરીંથી 5:21 NKJV

મારા વહાલા, પુનરુત્થાન એ માત્ર એક ઘટના નથી પણ એક અનુભવ છે. જો કે, પુનરુત્થાન ત્યારે જ અનુભવી શકાય છે જ્યારે તમે ક્રોસના હેતુને સમજો.

આપણે ક્રોસના ત્રણ મહત્વના હેતુઓને સમજવાની જરૂર છે.
ચાલો આજે ક્રોસનો પહેલો અને મુખ્ય હેતુ જોઈએ જે તમને અને મને ન્યાયી બનાવવાનો હતો.

તે સમયે ક્રોસ પર એક દૈવી વિનિમય થયો હતો.
 સર્વશક્તિમાન અને એકમાત્ર સાચા ભગવાને, એક તરફ, આપણા બધા પાપો, માંદગી, દુ: ખ, દોષો અને નિંદાઓ લઈ લીધી અને આને ઈસુના શરીર પર મૂક્યા. ઈશ્વરે ઈસુના શરીર પર તેમનો ચુકાદો અમલમાં મૂક્યો. બીજી બાજુ, ઈશ્વરે ઇસુમાં જે ન્યાયીપણું હતું તે સાચું સ્વરૂપ લીધું અને તે આપણને સંપૂર્ણ ન્યાયી બનાવવા માટે મૂક્યું, જે રીતે ઈસુ હતા અને છે.  હાલેલુયાહ!

જ્યારે તમે આમાં માનો છો અને તમે તેમના ન્યાયીપણાને ભેટ તરીકે પ્રાપ્ત કરો છો અને કબૂલ કરો છો, “ હું ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ઈશ્વરનું ન્યાયીપણું છું કારણ કે ઈસુએ મારું પાપ લીધું છે, પાપના પરિણામો અને તેનો ચુકાદો તેના શરીર પર છે. ”, પછી તમે સાચે જ તમારામાં અને તેના દ્વારા તેમના પુનરુત્થાનનો અનુભવ કરશો. આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48  +    =  57