ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને તેમના પ્રેમની અમાપ ઊંડાઈનો અનુભવ કરો!

7મી એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને તેમના પ્રેમની અમાપ ઊંડાઈનો અનુભવ કરો!

“અને અમે ખરેખર ન્યાયી છીએ, કારણ કે અમને અમારા કાર્યોનું યોગ્ય વળતર મળે છે; પણ આ માણસે કંઈ ખોટું કર્યું નથી.” પછી તેણે ઈસુને કહ્યું, “ પ્રભુ, જ્યારે તમે તમારા રાજ્યમાં આવો ત્યારે મને યાદ કરજો.” અને ઈસુએ તેને કહ્યું, “હું તને ખાતરીપૂર્વક કહું છું કે, આજે તું મારી સાથે સ્વર્ગમાં હશે.”  લુક 23:41-43 NKJV

શુભ શુક્રવાર મારા પ્રિય મિત્ર!
જ્યારે પણ હું બાઇબલના આ પેસેજમાંથી પસાર થતો હોઉં છું, ત્યારે તેમના પ્રેમ પર આશ્ચર્ય પામીને મારી આંખોમાંથી આંસુ વહે છે!

આ સખત ગુનેગાર જે સજાને પાત્ર હતો તે ભોગવી રહ્યો હતો, કારણ કે તે પોતે કબૂલ કરે છે કે, “અમે ખરેખર ન્યાયી છીએ, કારણ કે અમને અમારા કાર્યોનું યોગ્ય વળતર મળે છે”.

પરંતુ, ભગવાનના રાજ્યના ન્યાયની અદાલતમાં, મૃત્યુ સમયે પણ હંમેશા દયા હોય છે, હા ક્રોસનું મૃત્યુ કારણ કે તે જ ગુનેગાર ઈસુને પ્રાર્થના કરે છે કે, “પ્રભુ, જ્યારે તમે તમારા રાજ્યમાં આવો ત્યારે મને યાદ રાખો. ”

અમે આ ગુનેગારનો અદ્ભુત વિશ્વાસ જોઈએ છીએ. તમને થશે કે આ માણસનો વિશ્વાસ ક્યાં છે?
હા મારા પ્રિય! તે ખરેખર એક અદ્ભુત વિશ્વાસ છે કારણ કે તેણે તે વ્યક્તિને પ્રાર્થના કરી હતી જે ભગવાનની શક્તિથી ઝરતું ન હતું, જેમ કે તે પૃથ્વીના ચહેરા પર ચાલ્યો હતો, જે તે સમયે તેના સિંહાસન પર બેઠેલો જોવા મળ્યો ન હતો  પરંતુ તે લટકતો હતો. ક્રોસ ગુનેગારોની જેમ અને તેમ છતાં કોઈપણ ગુના વિના.

મારા પ્રિય, આ એક વાત યાદ રાખો:
ગુડ ફ્રાઈડે એ ઈશ્વરના પ્રેમની ઊંડાઈનો સંદેશ છે જે તેને બચાવવા માટે તમામ માનવજાતમાં સૌથી નીચા સ્તરે ઝૂકી જાય છે કારણ કે તેનો પ્રેમ માણસના સૌથી કપટી કૃત્ય કરતાં ઊંડો છે.

તેના પ્રેમની આ મહાન અમાપ ઊંડાઈને પ્રાપ્ત કરવા માટે, તે ફક્ત તમારા “ઈસુ” તરફથી એક ધૂમ મચાવે છે. આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27  −  23  =