ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને તેમના જીવનનો આત્મા આપતા અનુભવ કરો!

19મી એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને તેમના જીવનનો આત્મા આપતા અનુભવ કરો!

“અને ભગવાન ભગવાને જમીનની ધૂળમાંથી માણસની રચના કરી, અને તેના નસકોરામાં જીવનનો શ્વાસ ફૂંક્યો; અને માણસ એક જીવંત પ્રાણી બન્યો.”  ઉત્પત્તિ 2:7 NKJV
“અને જ્યારે તેણે (ઈસુ) આ કહ્યું, ત્યારે તેણે તેમના પર શ્વાસ લીધો, અને તેઓને કહ્યું, “પવિત્ર આત્મા પ્રાપ્ત કરો.” જ્હોન 20:22 NKJV

જ્યારે ભગવાને પ્રથમ માણસ (આદમ) બનાવ્યો, ત્યારે તેણે તેના નસકોરામાં જીવનનો શ્વાસ લીધો અને આદમ જીવંત આત્મા બન્યો. તે દોષરહિત હતો. તે ભગવાનની જેમ બરાબર વિચારી શકતો હતો. તેણે પૃથ્વી પરના તમામ જીવો અને તે ઉડતી અને વિસર્પી વસ્તુઓના નામ આપ્યા અને આજ સુધી તેમનું નામ છે. તે પૃથ્વી પર દરરોજ ચાલતો અને ભગવાન સાથે વાતચીત કરતો. કેટલી ભવ્ય ક્ષણ! શું અદ્ભુત રચના !!

પરંતુ, કારણ કે તેને જીવંત આત્મા બનાવવામાં આવ્યો હતો, તે કાં તો જીવનના શ્વાસ દ્વારા અથવા તેના આત્મા દ્વારા, ભગવાનથી સ્વતંત્ર જીવી શકે છે. અરે! તેણે બાદમાં પસંદ કર્યું અને ત્યારથી તેણે મર્યાદિત ક્ષમતા, મર્યાદિત શક્તિ અને મર્યાદિત સંસાધનો સાથે તમામ બાબતોનું જાતે જ સંચાલન કરવું પડ્યું. તેના તમામ પ્રયત્નોનો અંત આવ્યો અને તેણે અનિવાર્ય મૃત્યુનો સામનો કરવો પડ્યો. તે ભગવાન-માનવના દરજ્જામાંથી પડીને માત્ર માણસ બની ગયો.

ભગવાનની સ્તુતિ થાઓ!  ઈસુ માણસને ભગવાનના મૂળ હેતુ – ભગવાન-માણસમાં પુનઃસ્થાપિત કરવા આવ્યા હતા.તે જીવનની રોટલી છે, જે માણસ માટે જીવનના શ્વાસ કરતાં ઘણી વધારે છે.  જીવનની રોટલી હવે પુનરુત્થાન થયેલ જીવન છે! જ્યારે ઈસુ મૃત્યુમાંથી સજીવન થયો, તેમણે માણસ પર આ પુનરુત્થાન જીવનનો શ્વાસ લીધો. આ જીવન એક વિજેતા કરતાં વધુ છે જે પાપ કરી શકતો નથી. આ જીવન ક્યારેય મરી શકે નહીં! હાલેલુજાહ!

મારા વહાલા, મૃત્યુમાંથી સજીવન થયેલા આ ઈસુને સ્વીકારો. તેને પવિત્ર આત્મા – પવિત્રતાનો આત્મા – પુનરુત્થાન થયેલ જીવનનો શ્વાસ લેવા દો. તમારામાંનું આ જીવન શાશ્વત જીવન માટે પાણીનો ઝરણું બની જશે અને તમારામાંથી જીવંત પાણીની નદીઓ વહેશે. આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3  +  7  =