ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને હવે સજીવન થયેલા ઈસુનો અનુભવ કરો!

17મી એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને હવે સજીવન થયેલા ઈસુનો અનુભવ કરો!

“હવે જ્યારે તેણીએ આ કહ્યું, ત્યારે તેણે પાછળ ફરીને ઈસુને ત્યાં ઊભેલા જોયા, અને તે જાણતી ન હતી કે તે ઈસુ છે. ઈસુએ તેને કહ્યું, “સ્ત્રી, તું કેમ રડે છે? તમે કોને શોધી રહ્યા છો?” તેણીએ, તેને માળી માનીને, તેને કહ્યું, “સાહેબ, જો તમે તેને લઈ ગયા હો, તો મને કહો કે તમે તેને ક્યાં મૂક્યો છે, અને હું તેને લઈ જઈશ.” જ્હોન 20:14-15 NKJV

તેમના પુનરુત્થાન પછી મેરી મેગડાલીન સામે ઈસુનો દેખાવ અદ્ભુત હતો. ઈસુ ક્રોસ પર મૃત્યુ પામ્યા તે પહેલાં તેણી તેને સારી રીતે ઓળખતી હતી. પરંતુ પુનરુત્થાન પામેલા ઈસુ કોઈપણ સ્વરૂપમાં દેખાઈ શકે છે જેની અપેક્ષા ઓછી હોય. તેઓ મેરીને માળીની જેમ દેખાયા, જેથી આપણને સમજાય કે આજે ઈસુ આધ્યાત્મિક રીતે પારખી ગયા છે.  ભગવાન કુદરતી કરતાં ભાવના પર વધુ ભાર મૂકે છે. તેમનો ભાર પાંચ પ્રાકૃતિક ઇન્દ્રિયો કરતાં આધ્યાત્મિક ઇન્દ્રિયો પર છે. તે ઇચ્છે છે કે આપણે દૃષ્ટિથી નહિ પણ વિશ્વાસથી ચાલીએ.

હા મારા વહાલા, ચાલો આપણે એવી આધ્યાત્મિક ઇન્દ્રિયોને શોધીએ જે વધુ સક્રિય અને સજાગ હોય.  આપણે આપણી કુદરતી સંવેદનાઓ માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ, છતાં આપણે આત્મામાં ચાલતા શીખવાની જરૂર છે, જેથી આપણે દેહની લાલસા પૂરી ન કરીએ (ગલાતી 5:16) આમીન!

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

43  +    =  47