ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવન જુઓ અને તેમના કાયમી આશીર્વાદનો અનુભવ કરો!

15મી મે 2023
આજે તમારા માટે કૃપા! 
ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવન જુઓ અને તેમના કાયમી આશીર્વાદનો અનુભવ કરો!

અને તે તેઓને બહાર બેથનિયા સુધી લઈ ગયો, અને તેણે પોતાના હાથ ઉંચા કરીને તેઓને આશીર્વાદ આપ્યા. હવે એવું બન્યું કે, જ્યારે તેણે તેઓને આશીર્વાદ આપ્યા, ત્યારે તે તેઓથી અલગ થઈને સ્વર્ગમાં લઈ જવામાં આવ્યો.” લ્યુક 24:50-51 NKJV

ઉગેલા ઇસુ સ્વર્ગમાં ગયા ન હોત સિવાય કે તેમણે તેમના શિષ્યોને પ્રથમ આશીર્વાદ ન આપ્યો હોય કે જેઓ તેમના પુનરુત્થાનના શ્વાસને કારણે નવી રચના બન્યા છે જે તેમણે તેમનામાં ફૂંક્યા હતા.

આ બાબતની સત્યતા એ હતી કે જે ક્ષણે તેમણે તેમને આશીર્વાદ આપ્યા તે જ ક્ષણે તેઓ તેમનાથી અલગ થઈ ગયા. સ્વર્ગની ડાર્લિંગ ઉપર લેવામાં આવી હતી! હાલેલુયાહ!!

ભગવાનના આશીર્વાદની વિશિષ્ટતા શું હતી જે વિશ્વાસીઓ (ધ ન્યૂ ક્રિએશન) ને પ્રાપ્ત થઈ છે?
નવી રચનાને શાશ્વત આશીર્વાદ મળ્યો! હાલેલુયાહ!

અબ્રાહમે તેના પુત્રોને આશીર્વાદ આપ્યા પછી, તે આગળ વધ્યો. આઇઝેકે તેના પુત્રોને આશીર્વાદ આપ્યા પછી, તે પણ આગળ વધ્યો. યાકૂબ અથવા ઇઝરાયલે તેના પુત્રોને આશીર્વાદ આપ્યા પછી, તે પણ આગળ વધ્યો અને આરોન અને મૂસા સાથે પણ. તે આશીર્વાદ કાયમ માટે ન હતા.

પરંતુ તે આશીર્વાદોથી વિપરીત, પ્રભુ ઈસુએ તેઓને આશીર્વાદ આપવાનું પસંદ કર્યું તે પછી તેઓ મૃત્યુમાંથી સજીવન થયા અને તેઓને આશીર્વાદ આપ્યા પછી તરત જ, તેઓ સ્વર્ગમાં ગયા. તેથી, આશીર્વાદ કાયમી અને કાયમ રહે છે.

આજે મારા વહાલા, જ્યારે તમે માનો છો કે ઇસુ મૃત્યુમાંથી સજીવન થયો છે અને તે ભગવાનના જમણા હાથે બેસવા માટે સ્વર્ગમાં ગયો છે, ત્યારે તમે તેમના કાયમી આશીર્વાદ મેળવો છો – પુનરુત્થાન આશીર્વાદ! આ વરદાન અફર છે. કોઈ પણ વ્યક્તિએ તમને શ્રાપ આપ્યો હોય તો પણ, ઉદય પામેલા ઈસુના આ પુનરુત્થાનના આશીર્વાદ સામે તેની પાસે કોઈ શક્તિ નથી. તમે કાયમ આશીર્વાદિત છો! હાલેલુજાહ! આમીન 🙏🏽

ઈસુની સ્તુતિ કરો! 
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  68  =  78