ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવન જુઓ અને હવે તેમના પુનરુત્થાનનો અનુભવ કરો!

8મી મે 2023

આજે તમારા માટે કૃપા! 

ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવન જુઓ અને હવે તેમના પુનરુત્થાનનો અનુભવ કરો!

 

“તેમના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા ભગવાન વિશે, જે દેહ પ્રમાણે ડેવિડના વંશમાંથી જન્મ્યા હતા, અને મૃત્યુમાંથી પુનરુત્થાન દ્વારા પવિત્રતાના આત્મા અનુસાર શક્તિ સાથે ભગવાનના પુત્ર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.” રોમનો 1:3-4 NKJV

 

દેહ પ્રમાણે ડેવિડના વંશમાંથી જન્મેલા ઈસુ એ પ્રથમ સર્જનમાંથી હતા જ્યાં ફુવારાના વડા આદમ હતા. ક્રોસ પર ઈસુના મૃત્યુએ જૂની સૃષ્ટિનો અંત લાવ્યો જે પાપની ગુલામી, રોગ, સડો, અધોગતિ અને આદમના આજ્ઞાભંગને કારણે મૃત્યુની સંભાવના દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવી હતી.

 

ઈસુના પુનરુત્થાનથી માણસમાં દૈવી જીવનની શરૂઆત થઈ જે તેને દૈવી, શાશ્વત, અવિનાશી, અજેય અને અવિનાશી બનાવે છે.

 

જ્યારે તમે તમારા હૃદયમાં માનો છો કે ઈશ્વરે ઈસુને મૃત્યુમાંથી ઉઠાડ્યા છે અને તમારા મોંથી કબૂલ કરો કે ઈસુ તમારો ન્યાયીપણા છે (તમારી કોઈ પણ ભલાઈ તમને ક્યારેય બચાવી શકશે નહીં), જીવિત થયેલા પ્રભુ ઈસુ તમારામાં તેમના પુનરુત્થાનનો શ્વાસ લે છે અને તમે નવી રચના બનો! તમે ઈસુનો અનુભવ કરશો! એક અકલ્પનીય શાંતિ જે માનવીય સમજને વટાવી જાય છે તે તમારામાં વાસ કરશે, જે વિશ્વ આપી શકતું નથી અને વિશ્વ તેને છીનવી શકતું નથી. તમારું જીવન ક્યારેય સરખું નહીં રહે. તમે શાશ્વત આનંદ, અકથ્ય આનંદ અને ભવ્યતાથી ભરેલા હશો. કેવો અદ્ભુત અનુભવ! શબ્દો પુનરુત્થાનના મહિમાનું વર્ણન કરી શકતા નથી! 

 

મારા વહાલા, આ ઉદય પામેલા જીસસ તમને આજે ઉચ્ચ સ્તરે ઉંચકી શકે છે અને આખું વિશ્વ આશ્ચર્યચકિત થઈ જશે! માન્યતા! આમીન 🙏

 

ઈસુની સ્તુતિ કરો! 

ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16  −  10  =