ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવન જુઓ અને તેમના આશીર્વાદનો અનુભવ કરો- હવે તમામ સંઘર્ષને બંધ કરવાની શક્તિ!

12મી મે 2023
આજે તમારા માટે કૃપા! 
ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવન જુઓ અને તેમના આશીર્વાદનો અનુભવ કરો- હવે તમામ સંઘર્ષને બંધ કરવાની શક્તિ!

ઈસુએ તેને કહ્યું, “થોમસ, કારણ કે તેં મને જોયો છે, તેં વિશ્વાસ કર્યો છે. ધન્ય છે તેઓ કે જેમણે જોયું નથી અને છતાં વિશ્વાસ કર્યો છે.”  જ્હોન 20:29 NKJV

જોવાથી વિશ્વાસ થઈ શકે છે પણ જેઓ પહેલા માને છે અને પછી જુએ છે તે ધન્ય છે! 
હકીકત અને સત્ય વચ્ચેનો સંઘર્ષ એ ચાલુ વસ્તુ છે જ્યાં સુધી આપણે થોમસ સાથે જે રીતે બોલ્યા તે રીતે ઉદય પામેલા ઈસુના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત ન કરીએ. 
જ્યારે તમે તથ્યોથી ઉપરના સત્યને પ્રમોટ કરવાનું નક્કી કરો છો, ત્યારે તમને આ આશીર્વાદ મળે છે અને તમારો વિશ્વાસ કરવાનો સંઘર્ષ બંધ થઈ જાય છે!  તમે ખરેખર ધન્ય છો !!
તો પછી સત્ય શું છે? ઈસુ જે બોલ્યા અને તે હજુ પણ બોલે છે તે બધું સત્ય છે. તે પોતે જ સત્ય છે!

હકીકતમાં, તમે તેને જોઈ શકતા નથી છતાં તે ખરેખર સજીવન થયો છે! તેને તમારા તારણહાર અને પ્રભુ બનવા માટે આમંત્રિત કરો.

વાસ્તવમાં, તમને શિષ્યો જેવો અનુભવ ન થયો હોય શકે, છતાં પણ તમે ફક્ત સત્ય માનતા હતા કે ઈસુ તમારા પાપોની માફી માટે ક્રોસ પર મૃત્યુ પામ્યા અને એક નવું સર્જન બન્યું!

વાસ્તવમાં, તમારા શરીરની સ્થિતિ હજુ સુધી સાજી થઈ નથી અને તમે હજી પણ સાજા થવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો અને પીડા ઉત્તેજક છે અને તમે હજી પણ “પ્રભુ તમે ક્યાં છો?” પ્રશ્ન પૂછતા વેદનામાં બૂમો પાડી રહ્યા છો. મારા વહાલા, સત્ય એ સત્ય રહે છે કે તમે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ઈશ્વરનું ન્યાયીપણું છો અને તેથી તમે તેના પટ્ટાઓથી સાજા થયા છો (1 પીટર 2:24). ફક્ત સત્યને પકડી રાખો અને નિર્વિવાદ હકીકતથી ઉપરના સત્યને પ્રોત્સાહન આપો અને તમારો સંઘર્ષ એકવાર અને બધા માટે ઈસુના નામે બંધ થઈ જશે. 

તેથી, દરેક પાસાઓમાં જ્યાં હકીકતમાં તમે હજી સુધી આશીર્વાદો જોઈ શકતા નથી, પરંતુ તેના બદલે તમે અભાવ જોશો, કોઈ વધારો નહીં, બોનસ નહીં, સંબંધનું પુનઃ જોડાણ નહીં, ફક્ત સત્યને પકડી રાખો અને તે ઈસુને પ્રોત્સાહન આપો. ખરેખર ઉદય પામ્યા છે અને તમે એક નવી રચના છો: દૈવી, શાશ્વત, અજેય, અવિનાશી અને અવિનાશી. જીવનની હકીકતો સત્ય સામે ઝૂકશે. ધન્ય છે તે લોકો જેમણે જોયું નથી અને વિશ્વાસ કર્યો છે! આ આશીર્વાદ દરેક સંઘર્ષને કાયમ માટે બંધ કરી દેશે. સત્યનો હંમેશા વિજય થાય છે!

ધન્ય ખાતરી ઈસુ મારા છે! આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો! 
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

54  +    =  55