ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવન જુઓ અને તમારા જીવનમાં તેમના પુનરુત્થાનનો અનુભવ કરો!

2જી મે 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવન જુઓ અને તમારા જીવનમાં તેમના પુનરુત્થાનનો અનુભવ કરો!

ઈસુએ તેણીને કહ્યું, “હું પુનરુત્થાન અને જીવન છું. જે મારામાં વિશ્વાસ કરે છે, ભલે તે મરી જાય, તે જીવશે. અને જે કોઈ જીવે છે અને મારામાં વિશ્વાસ રાખે છે તે કદી મરશે નહિ. શું તમે આ માનો છો?” જ્હોન 11:25-26 NKJV

 ધન્ય મે!
મેં ગયા મહિને સમજાવ્યું તેમ, પુનરુત્થાન એ માત્ર એક ઘટના નથી પણ તે એક અનુભવ છે.
હકીકતમાં, પુનરુત્થાન એ સતત અનુભવ હોવો જોઈએ.  તે ત્યારે જ થઈ શકે છે જ્યારે પવિત્ર આત્મા આપણને ” પુનરુત્થાન એક વ્યક્તિ છે”  અને તે વ્યક્તિ ઈસુ છે જોવા માટે પ્રબુદ્ધ કરે છે!અદ્ભુત!

ઈસુએ કહ્યું અને હજુ પણ કહે છે, “હું પુનરુત્થાન છું”. તે પુનરુત્થાન છે! તે જીવન આપનાર આત્મા છે! તે આપણા નશ્વર શરીરના દરેક અંગને ઝડપી બનાવે છે (રોમનો 8:11). જે મૃત છે અને કોઈ આશા વગરનું દેખીતું મૃત છે, ઈસુ જીવન આપે છે અને તેને ફરીથી જીવંત કરે છે.  હાલેલુયાહ!

મારા વહાલા, તારી આશા ઠરી ગઈ છે? શું તમારો સંબંધ તૂટ્યો છે? શું તમે કેન્સર અથવા કોઈ ભયંકર રોગના અંતિમ તબક્કામાં છો? શું તમને લાગે છે કે તમે જીવનમાં ક્યારેય સફળ નહીં થઈ શકો? શું તમે આદતો અને વ્યસનોથી ઘેરાયેલા છો?
આ તમારી પુનરુત્થાનની ક્ષણ છે! ઈસુ તમારા પુનરુત્થાનની ક્ષણ છે. આજે અને ઓછામાં ઓછા આ મહિનાના બાકીના ભાગમાં, તમે તમારા જીવનના દરેક પાસાઓમાં, ખાસ કરીને તમારા શરીરના દરેક અંગ અને તમારા આત્મામાં તેમના પુનરુત્થાનનો અનુભવ કરશો. પવિત્ર આત્મા તમને ઈસુ, પુનરુત્થાન અને જીવન પ્રગટ કરશે. આમીન!

તમારું જીવન ફરી ક્યારેય જેવું નહીં થાય!
આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ×  3  =  9