જીવનની રોટલી ઈસુને જુઓ અને તેમના અદ્ભુત પ્રેમનો અનુભવ કરો!

20મી એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
જીવનની રોટલી ઈસુને જુઓ અને તેમના અદ્ભુત પ્રેમનો અનુભવ કરો!

“પરંતુ મેરી બહાર કબર પાસે ઊભી રહીને રડતી હતી, અને રડતી વખતે તેણે નીચે ઝૂકીને કબર તરફ જોયું. ઈસુએ તેને કહ્યું, “સ્ત્રી, તું કેમ રડે છે? તમે કોને શોધી રહ્યા છો?” તેણીએ, તેને માળી માનીને, તેને કહ્યું, “સાહેબ, જો તમે તેને લઈ ગયા હો, તો મને કહો કે તમે તેને ક્યાં મૂક્યો છે, અને હું તેને લઈ જઈશ.” ઈસુએ તેણીને કહ્યું, “મેરી!” તેણીએ ફરીને તેને કહ્યું, “રબ્બોની!” (જેનું કહેવું છે, શિક્ષક). ઈસુએ તેણીને કહ્યું, “મને વળગી ન રહો, કેમ કે હું હજી મારા પિતા પાસે ગયો નથી; પણ મારા ભાઈઓ પાસે જાઓ અને તેઓને કહો, ‘હું મારા પિતા અને તમારા પિતા અને મારા ભગવાન અને તમારા ભગવાન પાસે ચઢી રહ્યો છું.’ ” જ્હોન 20:11, 15-17 NKJV ‬‬

કબર ખાલી હતી અને મેરી મેગ્ડાલીનને એ વાતનો કોઈ ખ્યાલ નહોતો કે તેના પ્રિય ઈસુ મૃત્યુમાંથી સજીવન થયા છે. તે ઈસુ માટેના તેના મહાન પ્રેમને કારણે અસ્વસ્થપણે રડી રહી હતી, કારણ કે તેણીએ તેના સાચા પ્રેમ અને ક્ષમાનો સ્વાદ ચાખ્યો હતો.
ઈસુએ તેણીને જે રીતે પ્રેમ કર્યો હતો તેટલો પ્રેમ પહેલાં કોઈએ તેણીને કર્યો ન હતો અને આ આપણા બધા સાથે સાચું છે. તે તેના પ્રેમમાં એટલી બધી ભીંજાઈ ગઈ હતી કે તેના માટે ક્યારેય કંઈ જ મહત્વનું ન હતું – ના, તેણીના જીવન માટે પણ નહીં. અને તેણી સતત રડતી રહી, તેના શરીરને શોધતી રહી અને જો તેણીને ક્યારેય તે મળી જાય, તો તેણી તેને લઈ જશે.

ઉદય પામેલા ઈસુનો કાર્યસૂચિ એ હતો કે તે સૌ પ્રથમ સ્વર્ગમાં જશે અને તમામ માનવજાતના ઉદ્ધાર માટે, ભગવાન પિતાને પોતાનું લોહી અર્પણ કરશે, પરંતુ મેરીના જિદ્દી પ્રેમ / હઠીલા પ્રેમ / અડગ પ્રેમએ ચોક્કસપણે ભગવાનને ઈસુને સૂચવવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. તેનું લોહી અર્પણ કરવા ચડતા પહેલા તેણીને પ્રથમ દેખાય છે.  અદ્ભુત પ્રેમ!

મારા વહાલા, ચાલો તેમના અગમ્ય, અદ્ભુત પ્રેમમાં ભીંજાઈ જઈએ કે આપણા આંસુઓ પણ સૌથી મોટા અવાજે કરવામાં આવતી કોઈપણ પ્રાર્થના કરતાં વધુ મોટેથી બોલશે, જે આપણા જીવનમાં ભગવાનના ચમત્કારની શરૂઆત કરશે. આમીન 🙏🏽

લવ યુ જીસસ❤️
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1  ×  3  =