જુઓ ઈસુ વિશ્વાસુ રાજા અને તેમના પૂર્ણ કાર્યોનો અનુભવ કરો!

27મી માર્ચ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
જુઓ ઈસુ વિશ્વાસુ રાજા અને તેમના પૂર્ણ કાર્યોનો અનુભવ કરો!

“તેથી, જ્યારે તે વિશ્વમાં આવ્યો, ત્યારે તેણે કહ્યું: “તમે બલિદાન અને અર્પણની ઇચ્છા ન કરી,  પરંતુ તમે મારા માટે એક શરીર તૈયાર કર્યું છે.  પછી મેં કહ્યું, ‘જુઓ, હું આવ્યો છું- પુસ્તકના ગ્રંથમાં મારા વિશે લખ્યું છે- હે ભગવાન, તમારી ઇચ્છા કરવા માટે. એકવાર બધા માટે.”
હેબ્રી 10:5, 7, 10 NKJV

ઈશ્વરે તેમના પુત્ર, આપણા પ્રભુ ઈસુ જ્યારે આ દુનિયામાં આવ્યા ત્યારે તેમના માટે એક શરીર તૈયાર કર્યું. ભગવાન ઇસુએ પોતાની જાતને સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન સાથે જોડી દીધી અને માનવતા ધારણ કરી. જ્યારે તે દેહમાં આવ્યો ત્યારે તે નબળાઈ, પીડા, લાલચ અને મૃત્યુને પાત્ર હતો. . તેણે પાપ પર, પોતાના શરીર પર ભગવાનના ચુકાદાને ઉઠાવી લીધો. તેણે તેના શરીરને નિર્દયતાથી મારવાની અને સમગ્ર સૃષ્ટિને મુક્તિ લાવવા માટે ક્રોસ પર ખીલી નાખવાની મંજૂરી આપી. તેણે આપણાં પાપોને ભૂંસી નાખવા માટે તેમનું અમૂલ્ય લોહી પણ વહાવ્યું. તેમને જે કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું તે તેણે નિષ્ઠાપૂર્વક અને સંપૂર્ણ રીતે પૂરું કર્યું. આ ઈસુ માટે ભગવાનની ઇચ્છા હતી.

આજે, આપણા માટે ઈશ્વરની ઈચ્છા આપણા તારણહાર ઈસુના આ પૂરતા-બલિદાનને સ્વીકારવાની છે. આપણે ફક્ત વિશ્વાસ રાખવાની જરૂર છે, ઈસુએ પહેલેથી જ જે કર્યું છે તે આપણા જીવનના દરેક પાસાઓમાં આપણા આશીર્વાદ માટે પૂરતું છે.

મારા પ્રિય, આ અઠવાડિયે સર્વશક્તિમાન ભગવાન તેમના અદ્ભુત આશીર્વાદો અને ચમત્કારો રજૂ કરી રહ્યા છે જે ચોક્કસપણે આપણામાંના દરેકને મૂંગો બનાવશે. ફક્ત વિશ્વાસ કરો અને ભગવાનનો આભાર માનો કે આ આશીર્વાદો પહેલેથી જ બહાર પાડવામાં આવ્યા છે અને ઈસુના નામમાં અકથિત, અણધાર્યા અને અકલ્પનીય આશીર્વાદોનો અનુભવ કરો.
તમે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ઈશ્વરનું ન્યાયીપણું છો! આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  −  4  =  2