જુઓ ઈસુ વિશ્વાસુ રાજા અને નવા સર્જનનો અનુભવ કરો!

28મી માર્ચ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
જુઓ ઈસુ વિશ્વાસુ રાજા અને નવા સર્જનનો અનુભવ કરો!

“તેથી, જો કોઈ ખ્રિસ્તમાં છે, તો તે નવી રચના છે;  જૂની વસ્તુઓ પસાર થઈ ગઈ છે; જુઓ, બધી વસ્તુઓ નવી બની ગઈ છે.”
II કોરીંથી 5:17 NKJV

ભગવાને 6 દિવસ માટે બનાવ્યું અને 7મા દિવસે આરામ કર્યો (ઉત્પત્તિ 1:1-2:1). કારણ કે કાર્ય સંપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થયું હતું, તેથી ઈશ્વરે મનુષ્ય પાસેથી જે અપેક્ષા રાખી હતી તે આરામ અને ઈશ્વરની રચનાનો આનંદ માણવાની હતી. અરે! માણસ અને તેની પત્નીને શેતાન દ્વારા છેતરવામાં આવ્યા હતા કે તેઓ એવું માનતા હતા કે હજુ પણ કંઈક બાકી છે જે તેમની પાસે નથી, અને આ રીતે સમગ્ર સર્જન ભ્રષ્ટાચાર અને પતનમાં ડૂબી ગયું.

આનાથી ભગવાનને સર્જનની પતન અવસ્થા પર ફરીથી કામ કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યો અને  પુનઃકાર્યને ‘રિડેમ્પશન’ કહેવામાં આવે છે. આ ઇસુના લોહીના વહેણ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. મુક્તિના કાર્યના પરિણામે, ત્યાં ‘નવું સર્જન’ ઉદ્ભવ્યું.

દરેક વ્યક્તિ જે ઈસુને તેમના પ્રભુ અને તારણહાર તરીકે સ્વીકારે છે તે નવી રચના છે.  તેના/તેણીના જીવનની જૂની વસ્તુઓ સંપૂર્ણપણે જતી રહી છે અને બધી વસ્તુઓ તદ્દન નવી બની ગઈ છે.

હા મારા વહાલા, તારો ભૂતકાળ ગમે તેવો હતો, જીસસ તારો ભૂતકાળ ભૂંસી નાખે છે અને તને એકદમ નવું જીવન આપે છે. નવું સર્જન જીવન ક્યારેય નબળાઈ, પીડા અથવા મૃત્યુને આધિન નથી.
તમે એક નવી રચના છો! હલેલુયાહ !આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

71  +    =  79