જુઓ જીસસ ઓફ બ્રેડ ઓફ લાઈફ અને અનુભવો ગોડ-ઈન-યુ-લાઈફ!

26મી એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
જુઓ જીસસ ઓફ બ્રેડ ઓફ લાઈફ અને અનુભવો ગોડ-ઈન-યુ-લાઈફ!

“અને ઈસુએ ફરીથી જોરથી બૂમ પાડી, અને પોતાનો આત્મા આપ્યો. પછી, જુઓ, મંદિરનો પડદો ઉપરથી નીચે સુધી બે ભાગમાં ફાટી ગયો હતો; અને પૃથ્વી ધ્રૂજી ઉઠી, અને ખડકો વિભાજિત થયા, અને કબરો ખોલવામાં આવી; અને ઊંઘી ગયેલા સંતોના ઘણા મૃતદેહો ઉભા થયા હતા; મેથ્યુ 27:50-52 NKJV

મંદિરમાં ભગવાનની હાજરી ઢંકાયેલી હતી જેને પરમ પવિત્ર સ્થાન કહેવામાં આવતું હતું અને વર્ષમાં ફક્ત એક જ વાર મુખ્ય યાજક જ તેમાં પ્રવેશ કરી શકતા હતા. પરંતુ, ભગવાન દરેકમાં વાસ કરવા ઈચ્છે છે જેઓ તેમનામાં વિશ્વાસ કરે છે.

અને આ ફક્ત ઈસુના બલિદાન દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે જ્યારે તેણે સમગ્ર વિશ્વના પાપો પોતાના પર લઈ લીધા હતા અને ક્રોસ પર ઈસુના શરીર પર પાપની સજા કરવામાં આવી હતી.  ઈસુએ બૂમ પાડી અને પોતાનો આત્મા છોડી દીધો. તેના મૃત્યુથી ભગવાન અને માણસ વચ્ચેના વિભાજનની વચ્ચેની દીવાલ ફાટી ગઈ. આમ ભગવાનની હાજરી માણસોના હૃદયમાં પ્રવેશી હતી.
હાલેલુજાહ 🙏

આજે આપણે જાણીએ છીએ કે ક્રોસનો બીજો હેતુ ઈશ્વરને માણસમાં કાયમ માટે વસાવવાનો હતો. આ ખ્રિસ્ત છે જે આપણને ગૌરવની આશા છે.

ઈસુના જન્મનું પરિણામ એમેન્યુઅલમાં પરિણમ્યું જેનો અર્થ થાય છે “ભગવાન અમારી સાથે”. પરંતુ ઈસુના મૃત્યુથી “ઈશ્વર આપણામાં વસે છે”.

જ્યારે તમે આ સત્ય પર વિશ્વાસ કરો છો અને તમારા તારણહાર અને ભગવાન તરીકે તમારા હૃદયમાં ઈસુને સ્વીકારો છો, ત્યારે પુનરુત્થાનની શક્તિ તમારામાં અને તમારા દ્વારા કાર્ય કરવાનું શરૂ કરે છે.
પુનરુત્થાનનો અર્થ થાય છે ઈશ્વર (ખ્રિસ્ત) તમારામાં જ્યારે ઈમાનુએલ એટલે ઈશ્વર તમારી સાથે.

પુનરુત્થાન એ અનંત જીવન છે જે પાપથી કલંકિત થઈ શકતું નથી, જ્યાં તમે પીડાની બીમારી, અધોગતિ, સડો વગેરે શોધી શકતા નથી. મૃત્યુ પોતે આ અનંત જીવન દ્વારા ગળી જાય છે અને તમે હંમેશ માટે જીવો છો. તમે કાયમ માટે મુક્ત છો. તમે કાયમ માટે સાજા થયા છો. તમે કાયમ માટે પુનઃસ્થાપિત છો. આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37  +    =  40