તમારા ડોમેનમાં સુરક્ષિત રીતે રહેવા માટે ગ્લોરીના રાજા ઈસુને મળો!

g100

23મી જાન્યુઆરી 2024
આજે તમારા માટે કૃપા
તમારા ડોમેનમાં સુરક્ષિત રીતે રહેવા માટે ગ્લોરીના રાજા ઈસુને મળો!

તેથી અબીમેલેખે તેના બધા લોકોને આજ્ઞા આપી કે, “જે કોઈ આ પુરુષને કે તેની પત્નીને અડશે તેને અવશ્ય મારી નાખવામાં આવશે.
ઉત્પત્તિ 26:11 NKJV

જ્યાં ભગવાન તમને સ્થાન આપે છે (તમારા ભગવાન દ્વારા નિયુક્ત ડોમેન) ત્યાં તમને ભગવાનનું રક્ષણ પણ મળશે.

ગેરારમાં રહેવા માટે આઇઝેકે ભગવાનની આજ્ઞા પાળી, છતાં તેને ખાતરી ન હતી કે રહેવાસીઓને તેના અને તેની પત્ની વિશે ભગવાનનો ડર હતો કે કેમ. તેણે વિચાર્યું કે તેઓ તેની સુંદર પત્નીને કારણે તેને મારી નાખશે અને તેથી તેણે ડરને કારણે સમાધાન કર્યું.

અબ્રાહમના ભગવાને ફરી એક વાર અબીમેલેકને તેના લોકો માટે હુકમનામું પસાર કરીને આઇઝેકને ખાતરી આપી, જો તેમાંથી કોઈ પણ આઇઝેક અથવા તેની પત્નીને નુકસાન પહોંચાડે તો મૃત્યુદંડ. હાલેલુજાહ!

મારા પ્રિય મિત્ર, ભગવાનની તેમના શબ્દ પ્રત્યેની વફાદારી જુઓ. જો તે તમારા માટે રહેવા માટે એક સ્થળ નક્કી કરે છે, તો તે શાસક અને તે સ્થાનના રહેવાસીઓને પણ તેના પ્રિયની સુરક્ષા અંગે આદેશ આપશે.

તમે તેના પ્રિય છો! તમારી વિરુદ્ધ બનાવાયેલ કોઈપણ શસ્ત્ર સફળ થશે નહીં કારણ કે ઈશ્વરે તમને ઈસુના કારણે ન્યાયી બનાવ્યા છે. તેમણે તમારી ચારે બાજુ એક હેજ મૂક્યો છે, જે તમને અને તમારા પરિવારને ઈસુના નામમાં બધી દૃશ્યમાન અને અદ્રશ્ય નકારાત્મક શક્તિઓથી સુરક્ષિત કરે છે! જેમ કે તમે તે સ્થાન પસંદ કર્યું છે જ્યાં તેમણે તમને નિર્દેશિત કર્યો છે, તમે સુરક્ષિત રીતે વસશો અને ખીલશો, ઈસુ તમારી ચારે બાજુ ફાયરવોલ છે અને તમારી વચ્ચે તમારો મહિમા છે ! આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3  ×  1  =