તેમનો પવિત્ર આત્મા પ્રાપ્ત કરવા માટે મહિમાના રાજા ઈસુને મળો!

23મી મે 2024
આજે તમારા માટે કૃપા!
તેમનો પવિત્ર આત્મા પ્રાપ્ત કરવા માટે મહિમાના રાજા ઈસુને મળો!

“સત્યનો આત્મા, જેને વિશ્વ પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી, કારણ કે તે તેને જોઈ શકતો નથી કે તેને ઓળખતો નથી; પણ તમે તેને જાણો છો, કારણ કે તે તમારી સાથે રહે છે અને તમારામાં રહેશે.”
જ્હોન 14:17 NKJV
“પરંતુ જ્યારે પવિત્ર આત્મા તમારા પર* આવશે ત્યારે તમને શક્તિ પ્રાપ્ત થશે; અને તમે યરૂશાલેમમાં અને આખા યહુદિયા અને સમરિયામાં અને પૃથ્વીના છેડા સુધી મારા સાક્ષી થશો.”
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 1:8 NKJV

પવિત્ર આત્મા એ ઈશ્વરની હાજરી છે! ગીતશાસ્ત્રી ગીતશાસ્ત્ર 139:7માં કહે છે “હું તમારા આત્માથી ક્યાં જઈ શકું? અથવા હું તમારી હાજરીથી ક્યાં ભાગી શકું?” ગીતશાસ્ત્ર 139:7
તદનુસાર ભગવાન પવિત્ર આત્મા દ્વારા સર્વત્ર છે.

હવે, પવિત્ર આત્માના ત્રણ અલગ-અલગ અને વિશિષ્ટ અનુભવો છે. આ ત્રણેય અનુભવોને પ્રભુ ઇસુ બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે.
1. પવિત્ર આત્મા આપણી સાથે છે (ઈસુ આપણને પ્રગટ કરે છે)
2. પવિત્ર આત્મા આપણામાં છે ( આપણામાં ઈસુની નકલ કરે છે)
3. પવિત્ર આત્મા આપણા પર છે (વિશ્વને ઈસુનું નિદર્શન કરે છે)

હા, ઈસુને પ્રગટ કરવા માટે પવિત્ર આત્મા આપણી સાથે છે (જ્હોન 15:26; એફેસી 1:17,18). જ્યારે પીટરએ ઈસુને જવાબ આપ્યો કે, “તમે ખ્રિસ્ત છો, જીવંત ઈશ્વરના પુત્ર છો”, પ્રભુએ કહ્યું કે તે પિતાનો આત્મા હતો જેણે તેને પીટરને પ્રગટ કર્યો (મેથ્યુ 16:16,17). સત્યમાં, પવિત્ર આત્મા આ વિશ્વમાં દરેક સાથે છે. તે ઈસુને પ્રગટ કરવા માટે દરેક સાથે કામ કરે છે જેણે દરેક માણસના પાપને દૂર કર્યા છે. તે આખા વિશ્વને સાક્ષી આપે છે (દરેક મનુષ્ય સાથે વ્યક્તિગત રીતે કામ કરે છે) કે ઈસુ ઈશ્વરના લેમ્બ છે જેમણે તેમના પાપો (સમસ્યાઓ) દૂર કર્યા છે અને તેઓ હવે શાંતિ અને દૈવી સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરી શકે છે. હાલેલુજાહ!

_મારા વહાલા, આજે તમે જે સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છો તેનાથી તમે સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ શકો છો. 🙏

ઈસુ આપણા ન્યાયીપણાની સ્તુતિ કરો!!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  89  =  93