શાસનના દરેક અવરોધને તોડવા માટે ગ્લોરીના રાજા ઈસુનો સામનો કરો!

15મી જાન્યુઆરી 2024
આજે તમારા માટે કૃપા
શાસનના દરેક અવરોધને તોડવા માટે ગ્લોરીના રાજા ઈસુનો સામનો કરો!

પછી પ્રભુએ તેને દર્શન આપીને કહ્યું: “તમે ઇજિપ્તમાં જશો નહિ; જે દેશમાં હું તમને કહીશ ત્યાં રહો. આ દેશમાં રહો અને હું તમારી સાથે રહીશ અને તમને આશીર્વાદ આપીશ; કારણ કે હું તમને અને તમારા વંશજોને આ બધી જમીનો આપું છું, અને તમારા પિતા અબ્રાહમને જે સોગંદ ખાધા હતા તે હું પૂર્ણ કરીશ.” ઉત્પત્તિ 26:2-3 NKJV

મારા અમૂલ્ય મિત્ર, તમે આ અઠવાડિયે પ્રવેશતા જ, પવિત્ર આત્મા જીવનમાં શાસન કરવાની બીજી અદ્ભુત ચાવી ખોલશે.
વસ્તુઓ અને દુષ્ટ શક્તિઓ પર પ્રભુત્વ મેળવવા માટે, તમારે તમારા ડોમેનને જાણવું જોઈએ કે ભગવાને તમને ક્યાં સ્થાન આપ્યું છે.

પ્રથમ વસ્તુ જે ગ્લોરી ઓફ ગોડ અબ્રામને દેખાય છે, તેણે તેને સૂચના આપી હતી કે તેને તે સ્થાન (ડોમેન) પર સ્થાનાંતરિત કરો જ્યાં ભગવાન ભગવાને તેના માટે પૂર્વનિર્ધારિત કર્યું હતું (ઉત્પત્તિ 12:1)

તે કનાન દેશમાં જતા પહેલા અબ્રામ જ્યાં રહેતો હતો ત્યાં તેને આશીર્વાદ આપી શક્યો હોત. તેમ છતાં, ભગવાન તેમની શાણપણ અને પૂર્વજ્ઞાનમાં, આપણને વ્યૂહાત્મક રીતે એવી જગ્યા પર સ્થાન આપે છે જે તે વિચારે છે કે પૃથ્વી પરના આપણા જીવન માટેના તેમના હેતુને પૂર્ણ કરવા માટે તે સૌથી યોગ્ય છે.

વિશ્વાસીઓ, પ્રભુ ઈસુના પુનરુત્થાન પછી, તેઓને ઉપરથી શક્તિ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી જેરુસલેમમાં રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી (લ્યુક 24:49)

તે ગાલીલમાં પણ પવિત્ર આત્મા રેડી શક્યો હોત જ્યાંથી શિષ્યો આવ્યા હતા. તેમ છતાં, તેણે જેરુસલેમ પસંદ કર્યું, તે સ્થળ જ્યાં તે વ્યૂહાત્મક રીતે તમામ રાષ્ટ્રોના લોકોને તેની અનંત શાણપણ અનુસાર પ્રભાવિત કરી શકે.

જ્યારે તમે તમારા ચોક્કસ ડોમેનને જાણો છો કે પ્રભુએ તમને ક્યાં મૂક્યા છે ત્યારે તમે અસરકારક કાર્ય અને આધિપત્ય મેળવી શકો છો !

પિતા, મને તમારા પૂર્વનિર્ધારિત ડોમેનને જાણવાની સમજણ આપો જેથી હું ઈસુના નામમાં ભગવાન દ્વારા નિયુક્ત ભાગ્યને પરિપૂર્ણ કરવા માટે મારું ભગવાન-આપેલું આધિપત્ય મેળવવા માટે ઉભો થઈ શકું. આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8  ×  1  =