இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை இப்பொழுதே உங்கள் வாழ்வில் அனுபவியுங்கள் !

05-05-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை இப்பொழுதே உங்கள் வாழ்வில் அனுபவியுங்கள் !

24. அதற்கு மார்த்தாள்: உயிர்த்தெழுதல் நடக்கும் கடைசிநாளிலே அவனும் உயிர்த்தெழுந்திருப்பான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றாள்.
25. இயேசு அவளை நோக்கி: நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான்; (யோவான் 11:24-25 )NKJV.

நான் இயேசுவை என் ஆண்டவராகவும் ,என் இரட்சகராகவும் நம்பி ஏற்றுக்கொண்ட என் ஆரம்ப நாட்களில், நான் கடவுளிடம் ஞானம், புரிதல், நீதி அன்பு, பொறுமை, பதவி உயர்வு, குணப்படுத்துதல் மற்றும் இது போன்ற தெய்வீக நற்பண்புகள் மற்றும் ஆசீர்வாதங்களை அருள ஜெபித்தேன் .

இந்த நற்பண்புகள் மற்றும் ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தும் ஒன்றுசேர்ந்த ஒரு நபர் என்பதை ஒரு நாள் பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு விளக்கினார், அவருடைய பெயர் இயேசு!
உயிர்த்தெழுதல் என்பது இறுதி நாளில் நிகழும் ஒரு நிகழ்வு என்பதை புரிந்துகொண்டதன் காரணமாக, கடைசி நாளில் தன் சகோதரன் மீண்டும் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார் என்று மார்த்தா நம்பினார். மேல உள்ள வேதக் குறிப்பில் இவ்வாறு காண்கிறோம் .
ஆனால் , அவரே உயிர்த்தெழுதல்,அவரே ஜீவன் என்பது இயேசுவின் பதில். அவர் உருவகப்படுத்தப்பட்ட உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் ஜீவனாக இருக்கிறார் .இரண்டாவதாக, நாம் பிரச்சனையின் பதில் மற்றும் விரும்பும் ஆசீர்வாதம் இயேசு தான்.மற்றும் அது இறுதி நாளில் அல்ல இப்பொழுதே . அல்லேலூயா!

என் அன்பானவர்களே,இந்த வெளிப்பாடு எனக்கு வந்தபோது, ​​ஒவ்வொரு நற்பண்பு மற்றும் ஆசீர்வாதத்திற்கும் பதிலாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆளுமையை நான் தேட ஆரம்பித்தேன்! “ இயேசுவே என் ஞானமும், புரிதலும்”, “இயேசுவே என் நீதி”, “இயேசுவே என் வெகுமதியும் பதவி உயர்வும் ” .ஏன் என்றால் அவரே ஒவ்வொரு நற்பண்பு மற்றும் ஆசீர்வாதமுமாய் இருக்கிறார் .எனவே, என் எதிர்பார்ப்பு இன்றே நடக்கும், அது உங்களுக்கும் இன்றே நடக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறேன் .ஆமென்!🙏

இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை இப்பொழுதே உங்கள் வாழ்வில் அனுபவியுங்கள்!

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

50  −  45  =