உண்மையுள்ள ராஜாவாகிய இயேசுவை நோக்கிப் பாருங்கள்,அவரே நம் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னர் !

22-03-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

உண்மையுள்ள ராஜாவாகிய இயேசுவை நோக்கிப் பாருங்கள்,அவரே நம் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னர் !

5. நீங்கள் இதைப் புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும், நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களைப்போல் இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார் என்றது.
6. அப்பொழுது ஸ்திரீயானவள், அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும், பார்வைக்கு இன்பமும், புத்தியைத் தெளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமுமாய் இருக்கிறது என்று கண்டு, அதின் கனியைப் பறித்து, புசித்து, தன் புருஷனுக்கும் கொடுத்தாள்; அவனும் புசித்தான். (ஆதியாகமம் 3:5-6) NKJV.

பிசாசின் சோதனையானது,மனிதன் தன்னிடம் இல்லை என்று நினைக்கும் ஒன்றை ஆசைப்பட வைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதனால் அவன் அதை பெற /உழைக்க முயற்சி செய்கிறான்.  பிசாசு இதை அடைய முடிந்தால், கிறிஸ்துவின் ஓய்விலிருந்து மனிதனை வெற்றிகரமாக நகர்த்திவிடுகிறான். அதிருப்தியே ஒரு நபரின் ஓய்வை பறிப்பதற்கு முக்கிய காரணம் .

ஞாயிறு பள்ளியில் நமக்குக் கற்பிக்கப்படுவது என்னவென்றால், கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படியாமல் தங்கள் உரிமையான இடத்தை (“ஓய்வு” – ஏதேன் தோட்டம்) இழந்த ஆதாம் மற்றும் ஏவாளைப் போலல்லாமல், நம் பெற்றோருக்குக் கீழ்ப்படிதல் வேண்டும்.ஆனால் அவர்களின் “அதிருப்தி” தான் இறுதியில் அவர்களின் “கீழ்ப்படியாமைக்கு” வழிவகுத்தது என்பதை நாம் உணர தவறிவிடுகிறோம் .
திருப்தியுடன் கூடிய தேவபக்தி பெரும் ஆதாயம் (1 தீமோத்தேயு 6:6),  இன்று பலர் தெய்வபக்தி ஒரு ஆதாயத்தின் வழி என்று நினைக்கிறார்கள்.
அவர்கள் பேராசையில் ஐசுவரியத்தைப் பின்தொடர்ந்து, அவர்களுடைய உண்மையான ஐசுவரியமாகிய கிறிஸ்து மற்றும் அவருடைய நீதியிலிருந்து விலகிச் செல்கிறார்கள்!

முழு மனித இனத்தையும் நிரந்தரத் தண்டனையிலிருந்து மீட்பதற்காக இயேசு சிலுவையில் செய்த உன்னத தியாகத்தின் விளைவாக நமக்குள் இருக்கும் “கிறிஸ்து இயேசு” நமது மிகப்பெரிய பொக்கிஷம்.  ஆதி பெற்றோர்களாகிய ஆதாம்,ஏவாள் நம் அனைவரையும் இழிநிலையில் ,மரணத்தில் ஆழ்த்தினாலும், இயேசு கிறிஸ்து அந்த சாபத்திலிருந்து நம்மை மீட்டு,அவருடைய உண்மையான இளைப்பாறுதலை அளித்திருக்கிறார் .

என் அன்பானவர்களே ! இயேசுவின் இந்த அன்பை விசுவாசியுங்கள் மற்றும் அவருடைய அன்பைத் தழுவுங்கள். அவருடைய முடிக்கப்பட்ட மீட்பின் வேலை உண்மையில் பிசாசையும், மரணத்தையும்,ஒட்டுமொத்தமாக சிலுவையில் முடித்துவிட்டது.
நாம் கிறிஸ்து இயேசுவில் தேவனுடைய நீதியாயிருக்கிறோம் ! எனவே, நாம் இவ்வாழ்க்கையில் ஆட்சி செய்ய அவரில் இளைப்பாறுகிறோம் !! ஆமென் 🙏

உண்மையுள்ள ராஜாவாகிய இயேசுவை நோக்கிப் பாருங்கள்,அவரே நம் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னர் !

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

51  −  44  =