ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை இப்போதே அனுபவியுங்கள் !

18-04-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை இப்போதே அனுபவியுங்கள் !

15. இப்படி அவர்கள் பேசி, சம்பாஷித்துக்கொண்டிருக்கையில், இயேசு தாமே சேர்ந்து அவர்களுடனேகூட நடந்துபோனார்.
16. ஆனாலும் அவரை அறியாதபடிக்கு அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது.
27. மோசே முதலிய சகல தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின வேதவாக்கியங்களெல்லாவற்றிலும் தம்மைக்குறித்துச் சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்துக் காண்பித்தார்.
(லூக்கா 24:15-16,27) NKJV.

உயிர்த்தெழுந்த இயேசு எவருக்கும் எதிர்பாராத விதத்தில் தோன்றலாம் என்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த உதாரணம் .எம்மாவூர் கிராமத்திற்குச் சென்ற இரண்டு சீடர்களுக்கும் அதுதான் நடந்தது. அவர்கள் ஊக்கமிழந்து மற்றும் இயேசுவின் மரணத்தின் செய்தியால் அவர்களின் நம்பிக்கை சிதைந்து காணப்பட்டனர். இயேசுவுக்கு நிகழ்ந்த கொடூரமான மரணத்தை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை!

இருப்பினும், உயிர்த்தெழுந்த இயேசு அருகில் வந்து அவர்களுடைய சோகமான உரையாடலில் கலந்து கொண்டார். அவர்களால் அவரை அடையாளம் காண முடியவில்லை. அதற்குக் காரணம், அவர்கள் தங்களுடைய இயற்கையான கண்களால் கண்டனர் .மாறாக,வேதாகமத்தின் மூலம் தம்மை அடையாளம் காண வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்பினார். இதன் மூலம் தேவனைப் பகுத்தறிவது ஆவிக்குரிய கண்களால் இருக்க வேண்டும், இயற்கையான கண்களால் அல்ல என்பதை எல்லா தலைமுறையினருக்கும் நியாயப்படுத்தினார். இல்லையெனில், இயேசு பூமியில் இருந்த காலத்தில் இருந்த தலைமுறை மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாக தற்போதைய தலைமுறை உணரலாம், அது உண்மையில் அப்படியல்ல.

என் அன்பானவர்களே , உயிர்த்தெழுந்த இயேசு வேதாகமத்தின் மூலம் உங்களுக்குத் தோன்றலாம், நிச்சயமாக தோன்றுவார். நீங்கள் இயேசுவின் வெளிப்பாட்டிற்காக ஜெபித்து, வேதவாக்கியங்களைப் படிக்கவோ அல்லது சிந்திக்கவோ ஆரம்பிக்கும்போது, ​​பரிசுத்த ஆவியானவர் உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தராகிய இயேசுவை வெளிப்படுத்துவார்.அது மிகுந்த பாக்கியமான அனுபவமாக இருக்கும்!  அல்லேலூயா!!ஆமென் 🙏.

மனக்கண்கள் திறக்கப்பட்டு ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள், உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை இப்போதே அனுபவியுங்கள்!

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3  +  1  =