ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,அவருடைய ஜீவனைக் கொடுக்கும் ஆவியை அனுபவியுங்கள் !

19-04-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,அவருடைய ஜீவனைக் கொடுக்கும் ஆவியை அனுபவியுங்கள் !

7. தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனைப் பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி, ஜீவசுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார், மனுஷன் ஜீவாத்துமாவானான்.ஆதியாகமம் 2:7 NKJV.

22. அவர்கள்மேல் ஊதி: பரிசுத்த ஆவியைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்;யோவான் 20:22 NKJV

கடவுள் முதல் மனிதனை (ஆதாமை) உருவாக்கியபோது, ​​அவர் அவனது நாசியில் அவர் உயிர் மூச்சை ஊதினார் ,ஆதாம் ஒரு உயிருள்ள ஆன்மாவானார் (ஜீவ ஆத்துமாவானார்) .ஆதாம் குறையற்றவராக இருந்தார்.அவர் கடவுளைப் போலவே சிந்திக்க திறன் கொண்டிருந்தார். பூமியில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும், பறக்கும் மற்றும் ஊர்ந்து செல்லும் உயிரினங்களுக்கும் அவர் பெயரிட்டார், அதுவே இன்றுவரை அவற்றின் பெயராக விளங்குகிறது . அவர் பூமியில் ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளுடன் நடந்து உரையாடினார். என்ன ஒரு மகிமையான தருணம்! என்ன ஒரு அற்புதமான படைப்பு!!

ஆதாம் உயிருள்ள ஆன்மாவாக ஆக்கப்பட்டதால் அவன் உலகத்தில் ஜீவ சுவாசத்தால் அல்லது தன் ஆத்து மாவால் கடவுளை சாராமல் வாழ முடியும் ! ஆதாமோ பிந்தையதைத் தேர்ந்தெடுத்தார், அதனால் அவன் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட திறன், வரையறுக்கப்பட்ட வலிமை மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களைக் கொண்டு எல்லாவற்றையும் தானே நிர்வகிக்க வேண்டியிருந்தது. அவனுடைய எல்லா முயற்சிகளுக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி இருந்தது, கடைசியில் ஒரு மனிதனும் தவிர்க்க முடியாத மரணம் அதன் விளைவாயிற்று.”கடவுள்-மனிதன்” என்ற நிலையிலிருந்து அவன் வெறும் மனிதனாக மாறினார்.

கடவுளுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ! கடவுளின் ஆதி நோக்கமான “கடவுள்-மனிதன்” என்ற நிலையை நிறைவேற்ற மனிதனை மீட்டெடுக்க இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார் அவரே நமக்கு ஜீவ அப்பமாக இருக்கிறார். மனுஷனுடைய ஜீவ மூச்சை விட,இரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனுக்கு அவரே ஜீவனாய் இருக்கிறரர் .ஆம் ஜீவ அப்பமாகிய இயேசு இப்போது உயிர்த்தெழுந்த ஜீவனாயிருக்கிறார்!இயேசு மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தபோது, ​​இந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை மனிதனுக்கு ஸ்வாசமாக ஊதினார்.அதினால் பாவம் செய்ய முடியாத ஒரு வெற்றியாளராக நாம் வாழ முடியும். நம்முடைய இந்த உயிரானது சாவாமையுள்ளது,நித்திய நித்தியமாய் தேவனோடு வாழ்வதாகும்!  அல்லேலூயா !

என் அன்பானவர்களே ,மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் .அவர்பரிசுத்த ஆவியை உங்களில் இப்போதே (NOW)ஊதட்டும் .பரிசுத்த ஆவியின் – அதாவது உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையின் வாழ்க்கையானது, உங்களில் உள்ள இந்த வாழ்க்கையை நித்திய ஜீவனாக, ஊற்றெடுக்கும் நீரூற்றாக மாற்றும்.உயிருள்ள நதிகள் உங்களிடமிருந்து வெளியேறும். !ஆமென் 🙏.

ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,அவருடைய ஜீவனைக் கொடுக்கும் ஆவியை அனுபவியுங்கள் !

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  73  =  78