ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ்வதை அனுபவியுங்கள்

28-04-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ்வதை அனுபவியுங்கள் !

இயேசு அவர்களை நோக்கி: ஜீவ அப்பம் நானே, என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒருக்காலும் பசியடையான், என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் ஒருக்காலும் தாகமடையான்.(யோவான் 6:35 NKJV)
அவர் பிரதியுத்தரமாக: மனுஷன் அப்பத்தினாலேமாத்திரமல்ல, தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார்.(லூக்கா 4:4 NKJV)

என் பிரியமானவர்களே, இந்த மாத இறுதிக்கு வரும் வேளையில் ,​​பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசிய அனைத்தையும் சுருக்கமாக சிந்திக்க அழைக்கப்படுகிறோம் :

கடவுள் மனிதனைப் படைத்தபோது, ​​அவர் கடவுளின் சுவாசத்தை மனிதனுக்குள் ஊதினார், மேலும் மனிதன் உயிருள்ள ஆன்மாவானான் (ஆதியாகமம் 2:7). அப்படியெனில் ,மனிதன் கடவுளின் சுவாசத்தால் வாழ வேண்டும் ஆனால் அவன் தன் ஆன்மாவால் வாழத் தேர்ந்தெடுத்தான். மனிதனின் விருப்பத்தின் பின் விளைவுகளில் ஒன்று ‘உணவு’ அவனது வாழ்க்கையின் முதன்மையானதாக மாறியது.
இயேசு பூமியில் வாழ்ந்த நாட்களில், அவர் 5 அப்பங்களைப் பெருக்கியபோது, ​​​​திரளான மக்கள் உணவளிக்கப்பட்டனர்.பின்பு ,அவர்கள் அவரைத் தேட ஆரம்பித்தார்கள், அவர்கள் அதிசயத்தைக் கண்டதால் அல்ல, ஆனால் அவர்கள் சாப்பிட்டு வயிறு நிரம்பியதால் (யோவான் 6:26).

உணவு முக்கியமானது ஆனால் வாழ்க்கையின் முதன்மையான முன்னுரிமை அது அல்ல. இதன் காரணமாகவே மனிதன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல,கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று இயேசு கூறினார்.மனிதகுலத்தை மீட்டெடுக்க கடவுள் தம்முடைய ஒரே குமாரனாகிய இயேசுவை பூமிக்கு அனுப்பினதின் நோக்கம் ,அதாவது அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ வேண்டும். கடவுளின் வார்த்தையில் நீங்கள் மூழ்கியிருக்கும்போது, ​​அந்த வார்த்தையே உங்கள் உணவாக மாறும், உணவின் மீதான உங்கள் இயற்கையான பசி நீங்கும். உண்மையாகவே நம்முடைய வாழ்வின் மாற்றமானது அவருடைய ஜீவனுள்ள,ஜீவன்கொடுக்கும் வார்த்தையினால் இருக்கிறது .ஆமென்!🙏

ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ்வதை அனுபவியுங்கள்!

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12  −  3  =